Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul, ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

Eksport saadetisena postkasti või panga aadressil muule isikule kui ekspordiloal märgitud, ei ole lubatud. Komitee tegutseb sel viisil siis, kui käesoleva konventsiooni eesmärkide täitmine on tõsiselt ohustatud ja teistmoodi pole seda küsimust võimalik rahuldavalt lahendada.

Pooled esitavad komiteele iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning komitee poolt laiali saadetud aruandevormidel statistilised aruanded järgmiste küsimuste kohta: a narkootiliste ainete tootmine või valmistamine; b narkootiliste ainete kasutamine teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks, samuti magunavarte kasutamine narkootiliste ainete valmistamiseks; c narkootiliste ainete tarbimine; d narkootiliste ainete ja magunavarte import ja eksport; e narkootiliste ainete arestimine ja nende arestitud ainete valdamine; f narkootiliste ainete tagavarad selle aasta Pooled ei ole kohustatud esitama statistilisi aruandeid eritagavarade kohta, kuid nad peavad esitama eraldi aruande narkootilistest ainetest, mis on eriotstarbel antud maale või territooriumile imporditud, antud maalt või territooriumilt välja veetud või antud maal või territooriumil muretsetud, samuti narkootiliste ainete koguste kohta, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajaduste rahuldamiseks.

Valmistamise ja impordi piiramine 1. Mis tahes riigi või territooriumi poolt mis tahes aasta jooksul valmistatud või sisse veetud iga narkootilise aine üldised kogused ei tohi ületada järgmiste koguste summat: a vastava kalkulatsiooni piires meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel tarbitav kogus; b kogus, mida on kasutatud vastava kalkulatsiooni piires teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks; c eksporditud kogus; d kogus, mis on lisatud tagavaradele eesmärgiga viia need sellisele tasemele, mis on näidatud vastavas kalkulatsioonis; ja e vastava kalkulatsiooni piires eriotstarbeks muretsetud kogus.

Lõikes 1 näidatud koguste summast arvestatakse maha igasugune kogus, mis oli arestitud ja mis on vabastatud seaduslikuks kasutamiseks, samuti iga kogus, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajadusteks.

Kui komitee leiab, et mis tahes aasta jooksul valmistatud või imporditud kogus ületab lõikes 1 osutatud koguste summat koos lõikes 2 Klopsake oma poja mahaarvestustega, siis iga niimoodi kindlaks määratud ja aasta lõpuks alles jääv ülejääk arvatakse järgmisel aastal maha nendest kogustest, mida kavatsetakse valmistada või importida, ja kalkulatsioonide kogutulemusest, nagu see on sätestatud artikli 19 lõikes 2.

Artikkel 21bis.

Supersection 1, More Comfortable

Oopiumi tootmise piiramine 1. Mis tahes maa või territooriumi oopiumi tootmist organiseeritakse ja kontrollitakse nii, et võimaluse piires kindlustada, et mis tahes aasta jooksul toodetud oopiumi kogus ei ületaks kalkulatsiooni oopiumi tootmise Kuidas ma suurendasin liikme 2 vaadake vorgus, mis on kehtestatud vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f.

Kui komitee jõuab käesoleva konventsiooni sätetele vastavalt enda käsutuses olevate andmete põhjal järeldusele, et mõni pool, kes on esitanud kalkulatsioonid vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f, ei ole enda piirides piiranud oopiumi tootmist seaduslike eesmärkidega kooskõlas vastavate kalkulatsioonidega ja et märkimisväärne kogus selle poole piirides seaduslikult või ebaseaduslikult toodetud oopiumist on läinud ebaseaduslikku ringlusse, võib komitee pärast vastava poole selgitusi, mis esitatakse ühe kuu jooksul alates sellisest järeldusest teatamisest, võtta vastu otsuse see kogus täielikult või osaliselt maha arvestada toodetavast kogusest ja artikli 19 lõike 2 punktis b sätestatud kalkulatsioonide tulemusest järgmiseks aastaks, mil selline mahaarvestus võib olla tehniliselt teostatav, arvestades aastaaega ja oopiumi ekspordi alaseid lepingulisi kohustusi.

See otsus jõustub üheksakümne päeva möödudes asjassepuutuvale poolele teatamisest. Pärast asjassepuutuva poole informeerimist otsusest mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2, konsulteerib komitee selle poolega olukorra rahuldavaks lahendamiseks. Kui olukorda rahuldavalt ei lahendata, võib komitee, juhul, kui see on otstarbekas, rakendada artikli 14 sätteid. Otsuse vastuvõtmisel mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2 arvestab komitee mitte ainult kõigi antud küsimust puudutavate asjaoludega, kaasa arvatud asjaolud, millega seoses tekib ülaltoodud lõikes 2 mainitud ebaseadusliku käibe probleem, vaid ka igasuguste uute kontrollimeetmetega, mida antud pool võiks rakendada.

Erisätted viljelemise kohta 1. Kui riigis või territooriumil Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul tingimused teevad unimaguna, kokapõõsa või kanepi viljelemise keelustamise poole arvates kõige otstarbekamaks meetmeks rahva tervise ja heaolu kaitsel ja narkootiliste ainete ebaseaduslikku ringlusse sattumise ennetamiseks, võib huvitatud pool sellise viljelemise keelustada. Pool, kes keelustab unimaguna või kanepi viljelemise, rakendab ka vastavad meetmed, et arestida mis tahes ebaseaduslikult viljeldavad taimed ja need hävitada, välja arvatud väikesed kogused, mida antud pool vajab teaduslikel ja uurimiseesmärkidel.

Oopiumiga tegelevad riiklikud asutused 1. Pool, kes lubab unimaguna viljelemist oopiumi valmistamiseks, moodustab, kui ta pole seda veel teinud, ja peab ülal ühe või mitu valitsusasutust käesolevas artiklis edaspidi asutus käesoleva artikliga sätestatud ülesannete täitmiseks.

Iga selline pool rakendab oopiumi valmistamiseks tarvitatava unimaguna viljelemise suhtes ja oopiumi suhtes järgmisi sätteid: a asutus määrab kindlaks piirkonnad ja maatükid, millel on lubatud unimaguna viljelemine oopiumi tootmiseks; b viljelemist lubatakse ainult nendele põlluharijatele, kes on saanud selleks asutuselt litsentsi; c igale litsentsile märgitakse täpselt selle maatüki ulatus, millel viljelemine on lubatud; d kõik unimaguna viljelemisega tegelevad põlluharijad peavad kogu saadud oopiumi ära andma asutusele.

Asutus ostab ja võtab kogutud oopiumi enda valdusse võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui neli kuud pärast saagi koristamise lõpetamist; e asutusel on oopiumi suhtes ainuõigus impordile, ekspordile, hulgikaubandusele ja tagavarade, peale nende, mida omavad oopiumi alkaloidide, meditsiinilise oopiumi ja oopiumipreparaatide tootjad, säilitamisele. Pooled ei ole kohustatud laiendama seda ainuõigust meditsiinilisele oopiumile ja oopiumipreparaatidele.

Lapse tervise jälgimise juhend (RJ-Z/29.1-2019)

Lõikes 2 nimetatud valitsusfunktsioone täidab sama valitsusasutus, kui antud poole põhiseadus seda lubab. Rahvusvaheliseks kaubanduseks määratud oopiumi tootmise piiramine 1. Sõltumata lõike 2 punktide a ja b sätetest, võib pool, kes kümne aasta jooksul vahetult enne 1.

Sexi liikme suuruse asi Luhike Bridle ja liikme suurus

Käesoleva artikli sätted ei takista ühelgi poolel: a toota oopiumi sellistes kogustes, mis katavad tema enda vajadused; või b eksportida oopiumi, mis on kinni peetud seoses ebaseadusliku ringlusega, teise poole territooriumile vastavuses käesoleva konventsiooni nõuetega.

Kontroll magunavarte üle 1. Pool, kes lubab unimaguna kasvatamist muudel eesmärkidel kui oopiumi tootmine, rakendab kõik vajalikud meetmed selleks, et: a nendest unimagunatest ei valmistataks oopiumi; ja b narkootiliste ainete tootmist magunavartest nõuetekohaselt kontrollitaks. Pooled rakendavad magunavarte suhtes impordi- ja ekspordilubade süsteemi, nagu on sätestatud artikli 31 lõigetes 4 kuni Pooled esitavad statistilised aruanded magunavarte impordi ja ekspordi kohta, mida nõutakse narkootiliste ainete suhtes vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile d ja lõike 2 punktile b.

Kokapõõsad ja kokalehed 1. Kui mõni pool lubab kokapõõsaste viljelemist, rakendab ta nende ja ka kokalehtede suhtes kontrollisüsteemi, nagu on ette nähtud artiklis 23 unimaguna kontrollimiseks, mis aga puudutab nimetatud artikli lõike 2 punkti d, siis selles artiklis nimetatud asutusele pandud kohustus seisneb ainult saagi tegelikule valdamisele asumises võimalikult kiiresti pärast selle koristuse lõppu. Pooled rakendavad võimaluste piires meetmeid kõikide metsikult kasvavate kokapõõsaste väljajuurmiseks.

Nad hävitavad ebaseaduslikult viljeldavaid kokapõõsaid. Kokalehti puudutavad lisasätted 1. Pooled võivad lubada kokalehtede kasutamist alkaloide mittesisaldava maitseaine valmistamiseks ja ulatuses, mis on vajalik selliseks kasutamiseks, võivad lubada nende lehtede tootmist, importi ja eksporti, nendega kauplemist ja nende säilitamist.

Pooled esitavad eraldi kalkulatsioonid artikkel 19 ja statistilised aruanded artikkel 20 kokalehtede kohta, mida kasutatakse nimetatud maitseaine valmistamiseks, välja arvatud juhul, kui ühtesid ja samu kokalehti kasutatakse nii alkaloidide kui maitseaine eraldamiseks ja seda asjaolu on kalkulatsioonides ja statistilistes aruannetes selgitatud. Kontroll kannabise üle 1. Kui mõni pool lubab kanepi viljelemist kannabise või kanepivaigu tootmiseks, rakendab ta kontrollisüsteemi, nagu on ette nähtud artiklis 23 unimaguna kontrolli suhtes.

Käesolevat konventsiooni ei rakendata kanepi suhtes, mida viljeldakse eranditult tööstuslikul eesmärgil kiud ja seemned või aiapidamisel. Pooled võtavad vajalikke meetmeid kanepilehtede kuritarvitamise ja nende ebaseadusliku ringluse ennetamiseks. Valmistamine 1. Pooled nõuavad, et narkootilisi aineid valmistataks litsentside alusel, välja arvatud juhud, kui neid valmistatakse riikliku ettevõtte või riiklike ettevõtete poolt. Pooled: a kontrollivad kõiki isikuid ja kõiki ettevõtteid, mis valmistavad narkootilisi aineid või on seotud sellise valmistamisega; b kontrollivad litsentside abil ettevõtteid ja ruume, kus selline valmistamine võib aset leida; ja c nõuavad, et litsentsi omavad narkootiliste ainete tootjad saaksid perioodilised load, milles on täpselt märgitud narkootiliste ainete liigid ja kogused, mille valmistamiseks neil on õigus.

Siiski ei nõuta perioodilisi lube preparaatide valmistamise puhul. Pooled ei luba, et narkootiliste ainete tootjate käsutusse koonduks narkootiliste ainete ja magunavarte koguseid, mis ületaksid ettevõtte normaalseks tegevuseks vajaliku koguse, arvestades olemasolevaid turutingimusi. Kaubandus ja jaotamine 1. Nõuet litsentside kohta võib mitte kohaldada preparaatide puhul; c punktide a ja b litsentse puudutavaid sätteid võib mitte rakendada isikute suhtes, kes on nõuetekohaselt volitatud terapeutiliste või teaduslike ülesannete täitmiseks nende ülesannete teostamise perioodiks.

Pooled samuti: a väldivad kauplejate, jaotusorganisatsioonide, riiklike ettevõtete või ülalmanitud nõuetekohaselt volitatud isikute käsutusse selliste koguste narkootiliste ainete ja magunavarte koondumist, mis ületavad nende normaalseks tegevuseks vajalikke koguseid, arvestades olemasolevaid turutingimusi; ja b i nõuavad meditsiiniliste retseptide esitamist üksikisikutele narkootiliste ainete kättetoimetamisel või väljaandmisel; see nõue ei tarvitse puudutada neid narkootilisi aineid, mida üksikisikud võivad seaduslikult saada, kasutada, väljastada või määrata seoses neile lubatud terapeutiliste ülesannete täitmisega; ja ii kui pooled peavad seda vajalikuks või soovitavaks, nõuavad nad, et I nimekirja kantud narkootiliste ainete retseptid kirjutataks ametlikele blankettidele, mida annavad välja pädevad võimud või selleks volitatud professionaalsed ühendused tšekiraamatutena.

On soovitav, et pooled nõuaksid Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt teatatud rahvusvahelise registreerimata nimetuse märkimist kirjalikes ja trükitud narkootiliste ainete pakkumistes, igasuguses reklaamis, kirjeldavas kirjanduses, mis puudutab narkootilisi aineid ja mida kasutatakse kommertseesmärkidel, narkootilisi aineid sisaldavate pakkide sisepakenditel ja etikettidel, millega narkootilised ained müüki lähevad.

Kui mõni pool peab seda vajalikuks, nõuab ta, et narkootilisi aineid sisaldavate pakkide sisepakenditel või nende ümbristel oleks selgelt nähtav kahekordne punane triip. Narkootilist ainet sisaldava paki välispakendil ei pea kahekordset punast triipu olema. Pooled nõuavad, et etikettidel, millega narkootilised ained müüki lähevad, oleks täpselt näidatud narkootiliste ainete sisaldus kaaluühikutes või protsentides.

Nõuet andmete märkimise kohta etiketile võib mitte rakendada nende narkootiliste ainete osas, mida väljastatakse üksikisikutele arstiretsepti järgi. Lõigete 2 ja 5 sätteid ei pea rakendama II nimekirja kantud narkootiliste ainete jaekaubanduses või jaejaotamisel.

Rahvusvahelist kaubandust puudutavad erisätted 1. Pooled ei luba teadlikult narkootiliste ainete eksporti mitte ühelegi maale või territooriumile mingil muul viisil, kui ainult: a vastavalt antud maa või territooriumi seadustele ja eeskirjadele; ja b antud maa või territooriumi kalkulatsioonide tulemuse piires, nagu on määratletud artikli 19 lõikes 2, lisades reekspordiks määratud kogused.

Vabasadamates ja -tsoonides teostavad pooled samasugust järelevalvet ja kontrolli, nagu oma territooriumi teisteski osades, lisaks võidakse siiski rakendada rangemaid meetmeid. Pooled: a kontrollivad litsentside abil narkootiliste ainete importi ja eksporti, välja arvatud juhul, kui sellist importi või eksporti teostab riiklik ettevõte või teostavad riiklikud ettevõtted; ja b kontrollivad kõiki isikuid ja ettevõtteid, mis teostavad sellist importi või eksporti või on seotud sellise impordi või ekspordiga.

Enne ekspordiloa väljaandmist nõuavad pooled impordiloa esitamist, mille on välja andnud importiva maa või territooriumi pädevad võimud Milliseid seadmeid saab liikme suurendada milles on tõendatud, et selles nimetatud narkootilise aine või narkootiliste ainete import on lubatud, ja et sellise tunnistuse esitab isik või ettevõte, mis taotleb ekspordiluba.

Pooled järgivad võimaluste piires komisjoni kinnitatud impordiloa blankettide näidiseid. Igal väljaveetaval partiil peab olema kaasas ekspordiloa koopia ja ekspordiloa andnud valitsus saadab importiva maa või territooriumi valitsusele selle loa koopia. Eksport saadetisena postkasti või panga aadressil muule isikule kui ekspordiloal märgitud, ei ole lubatud. Eksport saadetisena registreeritud tollilao aadressil on keelatud, välja arvatud juhul, kui importiva maa valitsus märgib impordiloale, mille ekspordiluba taotlev isik või ettevõte esitab, et lubab imporditava partii paigutamist registreeritud tollilattu.

Sel juhul märgitakse ekspordiloale, et eksport teostatakse sel eesmärgil. Igasuguseks registreeritud tollilaost väljaandmiseks on vajalik nende võimude luba, millele allub antud Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul, ja välismaale saatmise korral vaadeldakse väljaandmist uue väljaveona käesoleva konventsiooni tähenduses.

Narkootiliste ainete partii, mida veetakse mingi poole territooriumile sisse või selle territooriumilt välja ilma ekspordiloata, tuleb pädevate tollivõimude poolt kinni pidada. Pooled ei luba teise riiki saadetavate narkootiliste ainete transiitvedu, olenemata sellest, kas need on maha võetud transpordivahenditelt, millega neid veeti või mitte, välja arvatud juhul, kui selle poole pädevatele võimudele esitatakse väljaveoloa koopia.

Sellise maa või territooriumi, millest on lubatud narkootiliste ainete partii transiit, pädevad võimud rakendavad kõik vajalikud meetmed, et vältida partii sattumist muusse sihtpunkti kui see, mis on märgitud partiid saatvale ekspordiloa koopiale, välja arvatud juhul, kui see toimub selle maa või territooriumi valitsuse loal, läbi mille antud partiid veetakse. Antud transiitmaa või -territooriumi valitsus käsitleb iga narkootiliste ainete partiid, mille kohta on tulnud marsruudi muutmise taotlus, kui eksporti transiitriigist või -territooriumilt uue sihtpunkti maale või territooriumile.

Kui marsruudi muutmine on lubatud, kohaldatakse lõike 7 punkte a ja b ka suhetele transiitmaa või -territooriumi ning selle maa või territooriumi vahel, kust see partii esialgselt eksporditi.

Mitte ühtegi narkootiliste ainete partiid, mis on transiidis või on paigutatud registreeritud tollilattu, ei tohi nii ümber töödelda, et see muudaks kõne all olevate Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul ainete olemust. Pakendit ei tohi vahetada ilma pädevate võimude loata. Poole territooriumilt narkootikumide läbivedu käsitlevate lõigete 11 kuni 13 sätteid ei rakendata neil juhtudel, kui vastavat partiid veetakse õhuteed pidi, tingimusel, et lennuk lendab üle transiitmaa või -territooriumi vahemaandumist sooritamata.

Kui lennuk sooritab sellel maal või territooriumil vahemaandumise, rakendatakse neid sätteid niivõrd, kuivõrd asjaolud seda nõuavad. Käesoleva artikli sätted ei mõjusta mis tahes rahvusvaheliste kokkulepete sätteid, mis piiravad kontrolli, mida üks pooltest teostab transiidina liikuvate narkootiliste ainete üle. Mitte miski käesolevas artiklis, välja arvatud lõike 1 punkt a ja lõige 2, ei ole kohustuslik III nimekirja kantud preparaatide suhtes. Erisätted, mis puudutavad narkootiliste ainete vedu rahvusvahelistel liinidel sõitvate laevade ja lennukite esmaabi käsiapteekides 1.

Mul on paksusega 3 sentimeetri liige Mida liige mojutab liige

Reisi ajal esmaabi osutamiseks või hädaolukorras vajalike narkootiliste ainete piiratud koguste vedu rahvusvahelistel liinidel sõitvatel laevadel ja lennukitel ei peeta käesoleva konventsiooni mõistes impordiks, ekspordiks ega transiidiks. Registreerimismaa rakendab kohaseid ettevaatusabinõusid ennetamaks lõikes 1 nimetatud narkootiliste ainete mittesihipärast kasutamist või nende sattumist ebaseaduslikku ringlusse.

Pärast konsultatsioone vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega soovitab komisjon selliseid ettevaatusabinõusid. Narkootiliste ainete suhtes, mida veetakse laevadel ja lennukitel vastavalt lõikele 1, rakendatakse registreerimismaa seadusi, eeskirju ja akte lubade ja litsentside kohta, mõjustamata kohalike võimude mis tahes õigusi kontrolli või inspektsiooni läbiviimisel või muude kontrollimeetmete rakendamisel laevade või lennukite pardal. Selliste narkootiliste ainete tarvitamist hädaolukorras ei vaadelda artikli 30 lõike 2 punkti b nõuete rikkumisena.

Narkootiliste ainete valdamine Pooled ei luba narkootiliste ainete valdamist teistmoodi, kui ainult seadusliku loa alusel.

Lapse tervise jälgimise juhend - Ravijuhend

Järelevalve- ja inspektsiooniabinõud Pooled nõuavad: a et kõik isikud, kes saavad litsentsi vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele või on juhtival või kontrollival ametikohal riiklikes ettevõtetes, mis on loodud vastavalt käesolevale konventsioonile, omaksid nõuetekohast kvalifikatsiooni selle kohaselt vastu võetud seaduste ja eeskirjade sätete efektiivseks elluviimiseks; ja b et valitsusvõimud, tootjad, kauplejad, teadlased, teaduslikud asutused ja haiglad peaksid arvet iga valmistatud narkootilise aine koguse kohta ja iga narkootilise aine konkreetse hanke ja kasutamise kohta.

Niisugust arvepidamist säilitatakse vähemalt kaks aastat. Kui retseptide väljakirjutamiseks kasutatakse tšekiraamatuid artikli 30 lõike 2 punkt bsäilitatakse neid raamatukesi koos kontsudega samuti vähemalt kahe aasta jooksul. Sätted karistuste kohta 1.

Kas liikme suurendamiseks on kreemid Kuidas liikmete mootmeid moodetakse

Järgides poolte põhiseaduslikke piiranguid, nende õigussüsteemi ja siseriiklikku õigust: a i iga lõikes 1 loetletud kuritegu vaadeldakse eraldi kuriteona, kui need on sooritatud erinevates maades; ii tahtlik osalus mingis sellises kuriteos, osalemine mingis ühenduses sellise kuriteo sooritamise ja kuriteokatse eesmärgil ning rahalised operatsioonid seoses käesolevas artiklis loetletud kuritegudega tunnistatakse lõikes 1 nimetatud karistatavateks toiminguteks; iii välismaiste kohtute otsuseid selliste kuritegude kohta arvestatakse retsidivismi kindlakstegemiseks; iv ülalmainitud raskeid kuritegusid, kui need on sooritatud kas antud riigi kodanike või välismaalaste poolt, jälitab see pool, kelle territooriumil antud kuritegu sooritati, või see pool, kelle territooriumil kuritegu avastati, juhul kui poole, kellele vastav taotlus esitati, seaduste kohaselt on väljaandmine võimatu ja kui antud kurjategija suhtes pole veel alustatud kohtumenetlust ja kohtuotsus pole veel välja kuulutatud.

Pooled kohustuvad hõlmama sellised kuriteod iga nende vahel sõlmitud väljaandmislepinguga kui kuriteod, mis toovad valus liige parast suurenemist väljaandmise; ii kui pool, kes on väljaandmise tingimuseks seadnud lepingu olemasolu, saab väljaandmistaotluse poolelt, kellega tal ei ole lepingut väljaandmise kohta, võib ta oma äranägemise järgi käsitleda käesolevat konventsiooni käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 punkti a alapunktis ii loetletud kuritegude suhtes väljaandmise juriidilise alusena.

Väljaandmine toimub vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusandlusega ette nähtud teistele tingimustele; iii pooled, kes ei ole väljaandmise tingimuseks seadnud lepingu olemasolu, käsitlevad omavahelistes suhetes käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 punkti a alapunktis ii loetletud kuritegusid kuritegudena, mille puhul rakendatakse väljaandmist vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusega ette nähtud tingimustele; iv väljaandmine toimub vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusele ja sõltumata käesoleva lõike punkti b alapunktidest i, ii ja iii, on poolel õigus keelduda väljaandmisest juhtudel, kui pädevad võimud on seisukohal, et antud kuritegu ei ole piisavalt tõsine.

Jurisdiktsiooni küsimustes on asjaomase poole kriminaalõiguse sätetel ülimuslik jõud käesoleva artikli sätete ees. Mitte miski käesolevas artiklis ei muuda põhimõtet, et kuritegusid, mida see käsitleb, määratletakse, jälitatakse ja karistatakse vastavalt poole siseriiklikule õigusele.

Arestimine ja konfiskeerimine Mis tahes narkootilised ained ja seadmed, mida kasutatakse või mis on kavandatud artiklis 36 nimetatud kuritegude sooritamiseks, kuuluvad arestimisele ja konfiskeerimisele.

Meetmed narkootiliste ainete kuritarvitamise vastu 1. Pooled pööravad erilist tähelepanu ja rakendavad kõiki võimalikke meetmed, mis on suunatud narkootiliste ainete kuritarvitamise takistamisele ja vastavate isikute varasele väljaselgitamisele, ravimisele, kasvatamisele, nende töövõime taastamisele, ühiskonda naasmisele ja ravijärgsele järelevalvele, ning koordineerivad oma jõupingutusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Pooled aitavad, niivõrd, kuivõrd see on võimalik, kaasa kaadriväljaõppele narkootilisi aineid kuritarvitavate isikute raviks, nende töövõime taastamiseks, ühiskonda naasmiseks ja ravijärgseks järelevalveks. Pooled rakendavad kõiki võimalikke meetmeid, et tutvustada isikuid, kelle töö seda nõuab, narkootiliste ainete kuritarvitamise ja selle tõkestamise probleemidega, samuti, et soodustada elanikkonna tutvumist nende probleemidega, kui on olemas oht, et narkootiliste ainete kuritarvitamine võib võtta laia ulatuse.

Parandatud vastavalt Definitsioonid 1.

Artikkel 38bis. Kokkulepped piirkondlike keskuste kohta Kui pool peab seda soovitavaks narkootiliste ainete ebaseadusliku ringluse vastu suunatud meetmete ühe osana, siis ta soodustab, arvestades oma põhiseaduslikku, õiguslikku ja haldussüsteemi ja soovi korral komitee või allasutuste tehnilisel nõuandel, konsulteerides teiste huvitatud pooltega selles piirkonnas, kokkulepete saavutamist, mis näevad ette piirkondlike teadusliku uurimise ja hariduskeskuste loomist võitluseks probleemidega, mis tekivad seoses narkootiliste ainete ebaseadusliku kasutamise ja ringlusega.

Käesoleva konventsiooniga nõutud meetmetest rangemate kontrollimeetmete rakendamine narkootiliste ainete üle Vaatamata käesoleva konventsiooni mis tahes sätetele, ei takista pooltel miski ega peeta midagi takistavaks rangemate ja karmimate kontrollimeetmete rakendamist kui need, mis on ette nähtud käesoleva konventsiooniga, sealhulgas nõue, et III nimekirja kantud preparaatide ja II nimekirja kantud narkootiliste ainete suhtes rakendataks kõiki või neid I nimekirja kantud ainete puhul rakendatavaid kontrollimeetmeid, mis poole arvates on vajalikud või soovitavad rahva tervise ja heaolu kaitseks.

Konventsiooni keeled ning allakirjutamise, ratifitseerimise ja ühinemise protseduur[ 2 ] 1. Käesolev konventsioon, mille tekstid hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles on võrdselt autentsed, on allakirjutamiseks avatud kuni Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele. Ratifitseerimisdokumendid deponeeritakse peasekretäri juures.

1 paeva suumi liige Ma tahan suurendada liige see on toesti

Pärast Ühinemisdokumendid deponeeritakse peasekretäri juures. Jõustumine[ 2 ] 1. Käesolev konventsioon jõustub kolmekümnedal päeval pärast neljakümnenda ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimise kuupäeva vastavalt artiklile Iga riigi suhtes, mis deponeeris ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi pärast nimetatud neljakümnenda dokumendi deponeerimist, jõustub käesolev konventsioon kolmekümnendal päeval pärast selle riigi poolt oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

Territoriaalne rakendamine Käesolevat konventsiooni rakendatakse kõigi asumaade suhtes, mille rahvusvaheliste suhete eest mingi pool on vastutav, välja arvatud juhud, kui sellise maa eelnev nõusolek on nõutav antud poole või asjassepuutuva maa põhiseaduse järgi või seda nõuab tava.

Sellisel juhul püüab antud pool tagada asjassepuutuva poole vajaliku nõusoleku võimalikult lühikese aja jooksul ja saades sellise nõusoleku, teatab sellest peasekretärile.

Käesolevat konventsiooni rakendatakse teatises osutatud territooriumi või territooriumide suhtes alates sellest päevast, mil peasekretär saab teatise kätte. Kui asumaade nõusolek ei ole nõutav, deklareerib vastav pool allakirjutamise, ratifitseerimise või ühinemise hetkel, milliste asumaade suhtes käesolevat konventsiooni rakendatakse. Territooriumi mõiste artiklites 19, 20, 21 ja 31 1.

Iga pool võib teatada peasekretärile, et artiklite 19, 20, 21 ja 31 tähenduses on üks tema territooriumidest jagatud kaheks või mitmeks territooriumiks, või et kaks või mitu territooriumi on ühendatud üheks territooriumiks.

Kaks või mitu poolt võivad informeerida peasekretäri, et nendevahelise tolliliidu loomise tulemusel moodustavad nad artiklite 19, 20, 21 ja 31 tähenduses ühe territooriumi.

Iga käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 alusel koostatud teatis jõustub teatise koostamise aastale järgneva aasta 1. Eelnevate rahvusvaheliste lepingute kehtivuse lõpetamine 1. Käesoleva konventsiooni sätted asendavad ja lõpetavad selle jõustudes poolte vahelistes suhetes järgmiste lepingute sätted: a rahvusvaheline konventsioon oopiumi kohta, alla kirjutatud Käesoleva konventsiooni jõustudes kaotab kehtivuse konventsiooni võitlusest kahjulike ravimite ebaseadusliku ringlusega, alla kirjutatud Üleminekusätted[ 3 ] 1.

Käesoleva konventsiooni Suurenenud liige parast umberloikamist päevast artikli 41 lõige 1 täidavad komitee artiklis 9 kehtestatud ülesandeid ajutiselt artikli 44 punktis c nimetatud konventsiooni muudetud redaktsiooni VI peatüki alusel moodustatud alaline keskkomitee ja artikli 44 punktis d nimetatud konventsiooni muudetud redaktsiooni II peatüki alusel moodustatud kontrollorgan kooskõlas nende vastavate ülesannete iseloomuga.

Nõukogu määrab kindlaks artiklis 9 nimetatud uue komitee ametisseastumise kuupäeva. Alates sellest kuupäevast võtab komitee enda peale lõikes 1 osutatud alalise keskkomitee ja kontrollorgani ülesanded riigi suhtes, mis on artiklis 44 loetletud konventsioonide osaliseks, kuid ei ole käesoleva konventsiooni osaliseks. Denonsseerimine 1. Kahe aasta möödudes käesoleva konventsiooni jõustumisest artikli 41 lõige 1 võib iga pool nii enda nimel kui ka territooriumi nimel, mille eest ta on rahvusvaheliselt vastutav ja mis võttis tagasi oma nõusoleku, mis oli antud vastavalt artiklile 42, denonsseerida käesoleva konventsiooni kirjaliku dokumendiga, mis deponeeritakse peasekretäri juures.

Denonsserimine, mille peasekretär saab kätte mis tahes aasta 1. Käesoleva konventsiooni kehtivus lõpetatakse, kui vastavalt lõikele 1 tehtud denonsseerimiste tulemusena lakkavad eksisteerimast tingimused, mis on vajalikud selle jõustumiseks vastavalt artikli 41 lõikele 1. Parandused 1. Iga pool võib esitada käesoleva konventsiooni parandusettepaneku. Lapse abivajadusest on võimalik teavitada anonüümselt.

Lasteabitelefonil on võimalik ka erinevate ohumärkide korral spetsialistiga konsulteerida või nõu küsida. Toitumise hindamine 3 Alates 6 kuu vanusest 26 nädalat vajab laps lisaks rinnapiimale piimasegule lisatoitu. Soovitage lisatoiduga harjutamist alustada 22—26 nädala vanuses. Tugev soovitus, tugev tõendatus. Imikute toitmine rinnapiimaga võrreldes piimaseguga on seotud nii laste kui ka emade osas paremate tervisetulemitega 8. Lisatoiduga alustamise puhul hinnati tõendusmaterjali järgmise kliinilise küsimuse kohta: kas tervisetulemid Meetod, mis suurendab liiget 3-5 cm sh raua defitsiit, allergia või tsöliaakia teke, ülekaalu ja rasvumise kujunemine erinevad, kui lisatoidu andmist lisaks rinnapiimale või piimasegule alustatakse alates 6 kuu vanusest võrreldes sellega, kui lisatoidu andmist alustatakse vanuses 4 kuni 6 kuud.

Uuringutulemused pärinevad peamiselt vaatlusuuringutest ning Hondurases ja Islandil korraldatud juhuslikustatud võrdlusuuringutest, kus on hinnatud paljusid tervisetulemeid, ning lisaks üksikute tervisetulemite hindamiseks tehtud uuringutest. Kui lisatoitu antakse lisaks rinnapiimale, puuduvad tugevad tõendid oluliste tervisekasude näiteks allergiate või tsöliaakia ennetamine või suurte terviseriskide tekkimise kohta lisatoidu Mis on selle liikme suurus normaalne 14 aasta jooksul 4—6 kuu vanusele lapsele võrreldes olukorraga, kus lisatoitu hakatakse lapsele andma 6 kuu vanusest.

Lisatoiduga varasemalt alustamisel võib tekkida mõnevõrra rohkem sooleinfektsioone, aga samas on nendel lastel, kellel lisatoidu andmist alustatakse alates 6 kuu vanusest, ferritiini sisaldus mõnevõrra väiksem 9 Suurte rahvusvaheliste organisatsioonide soovitused lisatoiduga alustamise kohta on üldjoontes sarnased.

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Lastegastroenteroloogia, Hepatoloogia ja Toitmise Ühingu Ravijuhendi töörühm arutas rinnapiimaga toitmise kestvust ja lisatoiduga harjutamise algust ning andis tugeva soovituse alustada lisatoiduga harjutamist hiljemalt lapse 5 kuu vanuses, rõhutades rinnapiima kasulikkust lapse tervisele.

Ravijuhendi töörühm arutas rinnapiimaga toitmise kestust ja lisatoiduga harjutamise algust ning andis tugeva soovituse alustada lisatoiduga harjutamist lapse 22—26 nädala vanuses, rõhutades rinnapiima kasulikkust lapse ja ka ema tervisele. Olemasoleva info kohaselt ei ole lisatoiduga alustamisel kuul suuri terviseriske ega ka -kasusid.

Imikutel on rauavaeguse tekke oht emalt saadud rauadepoo ammendumise tõttu, mistõttu on vajalik alustada lisatoiduga harjutamist varem, jälgides ka lapse valmisolekut ja huvi.

Feed aggregator

Lapse harjutamine uute maitsetega toimub vähehaaval, talle saab anda proovida ühte uut maitset korraga loe täpsemalt lisa 5. Lisatoiduga alustamine on individuaalne, arvestada tuleb lapse kaaluiivet ja arengut, näidustusi. Imikule antav toit peab olema eakohase struktuuriga, vastama riiklikele toitumissoovitustele nt ei ole kasutatud soola, suhkrut või modifitseerimata lehmapiima ning on valmistatud nakkuste riski vähendamiseks hügieeniliselt 15 Väikeses koguses antav lisatoit enne 6 kuu 26 nädalat vanuseks saamist, toidu erineva konsistentsi ja maitsetega harjutamise eesmärgil, ei tohi asendada rinnapiima.

Vt täpsemalt tõendusmaterjali kokkuvõte nr 9. Hinnake igal tervisekontrollil vestluse käigus lapse ja pere toitumisharjumusi ning nende vastavust tasakaalustatud toitumise soovitustele.

Vaimsete vхimete mххtmine

Rangel taimetoidul noorukeid hinnake võimalike söömishäirete suhtes. Tugev soovitus, nõrk tõendatus.

POMP suurendamiseks liikmehuvitise ja kahju Liige suurendab kommentaare

Kanada Lastearstide Ühingu kogukonna pediaatriakomitee Canadian Paediatric Society Community Paediatrics Committee CPSCPC ja Ameerika Dieediassotsiatsiooni American Dietetic Association ADA soovitustele tuginedes on oluline igal tervisekontrollil koguda infot lapse ja tema pere toitumisharjumuste, tarbitavate toidugruppide ning toiduallergiate kohta, tagades nii lapse kasvu ja arengu hoolika jälgimise.

CPSCPC ja ADA soovituste kohaselt tuleb noorukeid, kes järgivad väga ebatüüpilist või piiravat dieeti, hinnata võimaliku söömis- ja toitumishäire suhtes. Näiteks võivad noored piiratud toitumist kasutada juba olemasoleva toitumishäire varjamiseks 16 17 Süstemaatilised kirjanduse ülevaated ja ravijuhendid, kus on käsitletud erinevaid piiratud toitumise viise taimetoitlus, gluteeni-kaseiinivaba toitumine, laktoosivaba toitumine ja nende mõju lapse tervisele, puuduvad.

Hästi tasakaalustatud taimetoitlusega lapsed saavad toiduga kasvamiseks ja arenguks piisaval hulgal vajalikke toitaineid. Need lapsed võivad toiduga saada vajalikust vähem energiat, rasvu, kaltsiumi, tsinki, rauda, vitamiine B, D- ja A-vitamiin ning see võib mõjutada nende kasvu ja arengut. Ameerika Pediaatria Akadeemia kliinilisest raportist selgus, et laktoosivabal dieedil olevaid lapsi ohustab kaltsiumipuudus.

Kaltsiumi on vaja luude normaalseks arenguks. Gluteeni- ja kaseiinivabal dieedil olevatel lastel võib esineda energia ja toitainete valkude, aminohapete puudust.

Samas ei ole laktoosivaba ja gluteeenikaseiinivaba toitumise pikaajalist mõju lapse tervisele piisavalt uuritud