Liikme suuruse hulgas

Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määrab Seltsi üldkoosolek.

  1. Rahvusvaheliselt on kasutusel ka nimi "Wikimedia Estonia".
  2. Suurima liikme pikkus ja paksus
  3. Meesliige keskmine paksus
  4. Üldkoosolek 7.
  5. Juhatuse liikmeks olek tähendab eelkõige seda, et juhatuse liikme ja äriühingu vahel tekib ametisuhe.
  6.  Колымагой.

Rahvusvaheliselt on Liikme suuruse hulgas ka nimi "Wikimedia Estonia". MTÜ asukoht on Tartu.

Liikme suuruse hulgas Mida peavad harjutused liikme suurendamiseks harjutusi tegema

MTÜ on vabatahtlikult ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast. MTÜ majandusaasta algab 1.

Teksti suurus

MTÜ-l on iseseisev Liikme suuruse hulgas ja sümboolika. MTÜ eesmärkideks on: 1. Edendada vaba kasutuse litsentsi all oleva haridusliku, teadusliku, kultuurilise ja ajaloolise teabe kogumist, säilitamist ning levikut eesti ja võru keeles ning Eestit puudutava vabalt kasutatava teabe levitamist teistes keeltes. Toetada ja edendada projekte, mida haldab Liikme suuruse hulgas Foundation, Inc. MTÜ ei võta vastutust ega tee ettekirjutusi Wikimedia Foundationi hallatavate projektide sisu osas.

Suurendada inimeste teadlikkust eelpoolnimetatud teabeallikatest ja soodustada nende kasutamist ning täiendamist. MTÜ eesmärkide saavutamiseks teostatakse muu hulgas järgnevaid tegevusi: 1.

MTÜ tegevust, eesmärke ja Wikimedia Foundationi projekte tutvustavate loengute, koolituste ja seminaride korraldamist, elektrooniliste, trükitud või muus vormis materjalide valmistamist ja levitamist; 1.

MTÜ eesmärke edendavate võistluste korraldamist ja võitjate autasustamist; 1. MTÜ-l on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega vajalikke ostu- müügi- laenu- veo- käsundus- rendi- töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid.

Liikme suuruse hulgas Sellest, mis voib teie peenise suurendada

MTÜ teeb koostööd riigi- haridus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude MTÜ tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega.

II Liikmelisus[ muuda lähteteksti ] 2. MTÜ liikmeks võib olla iga täisealine füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks astumiseks tuleb MTÜ juhatusele esitada avaldus, milles sisalduvad muu hulgas isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

Liikme suuruse hulgas Kuidas suurendada liikme nadalas maja tingimustes

MTÜ liikmete arvestust korraldab juhatus. MTÜ liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb. Liikmel on õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda. Liige võib MTÜ-st välja astuda igal ajahetkel, olles sellest kirjaliku avaldusega ette teatanud vähemalt ühe kuu enne väljaastumist.

MTÜ juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata järgnevale MTÜ üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistamist üldkoosoleku poolt.

Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: Jagunemiskava heakskiitmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt Põhikirja muutmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri uues redaktsioonis. Muu hulgas muudetakse Seltsi ärinime.

III Liikmete õigused ja kohustused[ muuda lähteteksti ] 3. MTÜ liikmel on õigus: 3. MTÜ liige on kohustatud: 3. IV Üldkoosolek[ muuda lähteteksti ] 4. MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed ja igal liikmel on hääletamisel üks hääl. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas: 4. MTÜ juhtorganite liikmete valimiseks; 4.

Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhatus või saadab igale liikmele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

Liikme suuruse hulgas Liikme suurus 10 aastat

Üldkoosolek võtab vastu otsuseid MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või MTÜ muu organi pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole MTÜ liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest.

V Juhatus[ muuda lähteteksti ] 5. Juhatusse kuulub vähemalt kolm liiget, kes määratakse asutamisel ametisse asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosolekul kaheks aastaks MTÜ liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. Juhatuse ülesannete hulka kuulub: 5. MTÜ raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele.

Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele; 5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d õigustoimingutes vastavalt juhatuse otsusele.

Liikme suuruse hulgas Milline oli on liikmete suurendamiseks efektiivne

VI Osakonnad[ muuda lähteteksti ] 6. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse üheks aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega. Osakond võib küsida MTÜ käest raha oma kavandatavate projektide elluviimiseks. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.

Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande MTÜ juhatusele ühe kuu jooksul pärast MTÜ majandusaasta lõppu. MTÜ rahaline ja aineline vara kujuneb: 7.

Navigeerimismenüü

MTÜ ürituste ja projektide teostamisest saadud sissetulekutest; 7. Ettevõtlusest saadav tulu peab moodustama alla poole MTÜ kogutulust.

Vastu võetud ÕESi aastakoosolekul

MTÜ vara kasutamine: 7. MTÜ vara võib kasutada MTÜ eesmärkide saavutamiseks, juhatuse asjaajamise tagamiseks, lepinguliste tööde tasustamiseks; 7. MTÜ tegevuse ja eesmärkidega kooskõlas tegutsevate inimeste sponsoreerimiseks või premeerimiseks, kui vastavale otsusele on jõutud üldkoosolekul. MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhatusele, MTÜ-le annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes; 7.

MTÜ ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses. VIII Revisjon[ muuda lähteteksti ] 8.

Vikipeedia:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri

MTÜ vara õiguspärase kasutamise ja organite tegevuse üle teostavad kontrolli vähemalt kaks selleks otstarbeks üldkoosolekul määratud füüsilisest isikust liiget, kes ei kuulu MTÜ juhatusse. Neil isikutel on vaba ligipääs kogu MTÜ dokumentatsioonile. IX Ühinemine, jagunemine, likvideerimine[ muuda lähteteksti ] 9. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

  • Põhikiri | Riigi Kinnisvara
  • Vikipeedia:MTÜ Wikimedia Eesti/Põhikiri – Vikipeedia

Likvideerimisel allesjäänud vara antakse üle sarnase eesmärgiga, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

X Muud sätted[ muuda lähteteksti ] Seadus on ülimuslik põhikirja suhtes.