Koigi rahvaste liikme suurus

Muudatused 1. Liikmesus 1. Kuigi vastumeelselt, oli ka Rootsi selle otsusega nõus.

Kiita heaks juurdelisatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikiri, mis on koostatud Seetõttu on põhikirja osalisriigid, uskudes kõigi inimeste täielikesse ja võrdsetesse haridusvõimalustesse, piiramatusse objektiivse tõe poole püüdlemisse ning mõtete ja teadmiste vabasse vahetusse, kokku leppinud ja otsustanud luua ja arendada rahvaste vahel suhtluskanaleid ning kasutada neid vastastikuse mõistmise ning õigema ja täielikuma üksteise elude tundmaõppimise eesmärgil; sellest tulenevalt asutavad nad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni, et edendada maailma rahvaste haridus- teadus- ja kultuurisuhete kaudu rahvusvahelist rahu ja inimkonna ühist heaolu, milleks on loodud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja nagu on sätestatud selle põhikirjas.

I artikkel. Eesmärgid ja ülesanded 1. Organisatsiooni eesmärk on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele, edendades rahvaste koostööd hariduse, teaduse ja kultuuri kaudu, et soodustada üle maailma õigluse, õigusriigi ning inimõiguste ja põhivabaduste austamist, mis kehtivad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja kohaselt kõigi maailma rahvaste kohta, olenemata inimese rassist, soost, keelest või religioonist.

Koigi rahvaste liikme suurus Muumia suurendamine liige

Selleks, et kaitsta organisatsiooni liikmesriikide kultuuride ja haridussüsteemide sõltumatust, terviklikkust ja viljakat mitmekesisust, on organisatsioonil keelatud sekkuda küsimustesse, mis kuuluvad olemuslikult riikide enda pädevusse.

II artikkel. Liikmesus 1. Arvestades selle põhikirja X artikli kohaselt heakskiidetud organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokkulepet, on riikidel, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid, õigus saada organisatsiooni liikmeks täitevkogu soovitusel, peakonverentsi kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel.

Territooriumid või territooriumide Koigi rahvaste liikme suurus, kes ei vastuta ise oma välissuhtlemise eest, võivad selle territooriumi või territooriumide rühma nimel nende välissuhtlemise eest vastutava liikmesriigi või muu ametivõimu esitatud taotluse korral saada assotsieerunud liikmeteks peakonverentsil kohalviibivate ja hääletanud liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel.

Assotsieerunud liikme õigused ja kohustused määrab peakonverents. Kui on peatatud organisatsiooni liikmesriigi õiguste ja eesõiguste teostamine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, peatatakse viimase taotlusel selle riigi õiguste ja eesõiguste teostamine ka käesolevas organisatsioonis.

Organisatsiooni liikmesriigid, kes on Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist välja heidetud, lakkavad automaatselt olemast ka käesoleva organisatsiooni liikmesriigid. Organisatsiooni liikmesriik või assotsieerunud liige võib organisatsioonist välja astuda peadirektorile saadetud teatega. Teade jõustub selle esitamisele järgneva aasta Väljaastumine ei mõjuta selle jõustumiskuupäeval Koigi rahvaste liikme suurus kohta kehtivaid rahalisi kohustusi.

Assotsieerunud liikme väljaastumisteate esitab tema nimel liikmesriik või muu ametivõim, kes vastutab tema välissuhtlemise eest.

Igal liikmesriigil on õigus nimetada organisatsiooni juurde alaline saadik. Liikmesriigi alaline saadik esitab oma volikirja organisatsiooni peadirektorile ja asub ametisse volikirja esitamise päeval. III artikkel. Organid Organisatsioonil on peakonverents, täitevkogu ja sekretariaat.

IV artikkel. Peakonverents A. Moodustamine 1. Peakonverents koosneb organisatsiooni liikmesriikide esindajatest. Iga liikmesriigi valitsus nimetab kuni viis saadikut, kelle valimisel peetakse nõu rahvusliku komisjoniga, kui see on loodud, või haridus- teadus- ja kultuuriasutustega.

  1. Kiita heaks juurdelisatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikiri, mis on koostatud
  2. Rahvasteliidu mandaadid[ muuda muuda lähteteksti ] Esimese maailmasõja lõpul seisid liitlasriigid silmitsi küsimusega, mida teha Saksamaa endiste kolooniatega Aafrikas ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Osmanite riigi nende provintsidega, mida ei asustanud türklased.
  3. Otsing ehitusseadus.

Ülesanded 2. Peakonverents kujundab organisatsiooni poliitika ja peamised tegevussuunad.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut

Ta võtab vastu otsused täitevkogu esitatud programmide kohta. Vajaduse korral ja sellekohaseid eeskirju arvestades kutsub peakonverents haridusküsimuste, reaal- ja humanitaarteaduste ning teadmiste levitamise arutamiseks kokku riikide konverentse; samateemalisi vabaühenduste konverentse võib sellekohaste eeskirjade alusel kokku kutsuda peakonverents või täitevkogu.

Peakonverents eristab liikmesriikidele ettepanekute tegemisel soovitusi ja heakskiitmiseks esitatud rahvusvahelisi konventsioone. Esimesel juhul piisab poolthäälte enamusest, teisel juhul nõutakse kahekolmandikulist häälteenamust.

Liikmesriik esitab soovitused ja konventsioonid oma pädevatele asutustele ühe aasta jooksul peakonverentsi selle istungjärgu lõpust, kus need vastu võeti.

Arvestades V artikli lõike 6 punkti c, nõustab peakonverents Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni seda puudutavates haridus- teadus- ja kultuuriküsimustes, järgides sealjuures kahe organisatsiooni pädevate organite vahel kokkulepitud tingimusi ja korda. Peakonverents võtab vastu ja arutab organisatsioonile saadetud liikmesriikide aruandeid lõikes 4 nimetatud soovituste ja konventsioonide täitmiseks ettevõetud tegevuse kohta või nende aruannete analüütilisi kokkuvõtteid, kui nii otsustatakse.

Koigi rahvaste liikme suurus Tellige suurenda liige

Peakonverents valib täitevkogu liikmed ja nimetab täitevkogu soovitusel peadirektori. Hääletamine 8.

\

Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui põhikirja või peakonverentsi töökorra kohaselt on nõutud kahekolmandikuline häälteenamus.

Enamus tähendab kohalviibivate ja hääletavate liikmesriikide enamust. Menetlus 9. Ta võib koguneda ka erakorralisele istungjärgule, kui ta nii otsustab või konverentsi kutsub kokku täitevkogu või seda nõuab vähemalt kolmandik liikmesriikidest. Erakorralise istungjärgu toimumise koha otsustab peakonverents, kui selle kutsub kokku ta ise, muudel juhtudel täitevkogu.

Peakonverents võtab vastu oma töökorra. Igal istungjärgul valitakse eesistuja ja muud ametiisikud.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikiri

Peakonverents moodustab eri- ja tehnilisi komiteesid ning oma eesmärkide täitmiseks vajalikke muid organeid. Peakonverents korraldab, et tema istungid on ettenähtud eeskirju arvestades avalikud. Vaatlejad Peakonverents võib täitevkogu soovitusel ja kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel, arvestades oma töökorda, kutsuda konverentsi või oma komiteede istungjärgule vaatlejana XI artikli lõikes 4 nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid.

Kui täitevkogu on XI artikli lõikes 4 ettenähtud korras heaks kiitnud nõupidamiskokkulepped rahvusvaheliste vabaühenduste või osaliselt valitsustevaheliste organisatsioonidega, kutsutakse neid organisatsioone saatma oma vaatlejad peakonverentsi või komiteede istungjärkudele. V artikkel. Täitevkogu A. Peakonverentsi eesistuja on ametikoha järgi täitevkogu nõuandja. Ta võib nimetada ka asendajaid.

Pidades meeles järjepidevuse olulisust, nimetatakse esindaja kogu täitevkogu liikmeksoleku ajaks, välja arvatud juhul, kui erakorralised asjaolud nõuavad tema väljavahetamist.

Täitevkogu liikme nimetatud asendaja täidab esindaja puudumise ajal kõiki tema ülesandeid. Täitevkogu liikmete valimisel arvestab peakonverents kultuuride mitmekesisust ja tasakaalustatud geograafilise jaotuse põhimõtet.

Lihtotsing

Peakonverents nimetab igal korralisel istungjärgul täitevkogu liikmete arvu, mis on vajalik vabanenud kohtade täitmiseks selle istungjärgu lõpus. Täitevkogusse tagasi valitud liikmed püüavad oma esindaja täitevkogus välja vahetada.

Kui täitevkogu liige astub organisatsioonist välja, lõpeb tema ametiaeg väljaastumise jõustumiskuupäeval. Ülesanded 6. Samuti arutab ta VI artikli lõike 3 kohaselt peadirektori esitatud organisatsiooni töökava ja sellele vastavat hinnangulist eelarvet ning edastab need asjakohaste soovitustega peakonverentsile.

Arvestades peakonverentsi otsuseid ja pidades silmas korraliste istungjärkude vahel ilmnenud asjaolusid, võtab täitevkogu meetmeid selle tagamiseks, et peadirektor täidab töökava tõhusalt ja ratsionaalselt.

Koigi rahvaste liikme suurus Saate naidata, kuidas munn suurendada

Täitevkogu annab peakonverentsile soovitusi organisatsiooni uute liikmesriikide vastuvõtmiseks. Järgides peakonverentsi otsuseid, võtab täitevkogu vastu oma töökorra.

Ta valib enda liikmesriikidest Mehed liikmete suurustega ametnikud. Täitevkogu koguneb korralistele istungjärkudele vähemalt neli korda kahe aasta jooksul ja erakorralistele istungjärkudele esimehe algatusel või vähemalt kuue täitevkogu liikme taotlusel.

Täitevkogu esimees esitab täitevkogu nimel igal peakonverentsi korralisel istungjärgul, koos oma kommentaaridega või ilma, VI artikli lõike 3 punkti b alusel peadirektori koostatud organisatsiooni tegevusaruande.

Täitevkogu loob võimalused nõupidamiseks rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega ja täitevkogu pädevusse kuuluvate küsimustega tegelevate isikutega.

  • Rahvasteliit – Vikipeedia
  • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut – Riigi Teataja
  • Mida liige peaks olema
  • Välja viima neljakümneteise ks päevaks pärast rahulepingu ratifitseerimis t Peipsi ja Pihkva järvedest artikkel III p.
  • Stock Foto suurus ja kuju meeste liikmete

Peakonverentsi istungjärkude vahelisel ajal võib täitevkogu küsida organisatsiooni tegevusvaldkondades tekkinud õigusküsimustes nõuandvaid arvamusi Rahvusvaheliselt Kohtult. Täitevkogu tegutseb talle peakonverentsi antud volituste alusel ka kogu konverentsi nimel.

Rahvasteliit

VI artikkel. Sekretariaat 1. Sekretariaat koosneb peadirektorist ja vajalikest töötajatest. Peadirektori nimetab ametisse peakonverents täitevkogu ettepanekul neljaks aastaks konverentsi määratud tingimustel. Peadirektori võib ametisse nimetada veel järgnevaks neljaks aastaks, kuid seejärel ei või teda uuesti nimetada.

Peadirektor on organisatsiooni kõrgeim ametiisik. Ta teeb konverentsile ja täitevkogule asjakohase tegevuse ettepanekuid ja valmistab täitevkogu jaoks ette organisatsiooni töökava eelnõu koos sellele vastava hinnangulise eelarvega. Peakonverents määrab perioodi, mida aruanne käsitleb.

Peadirektor nimetab ametisse sekretariaadi töötajad kooskõlas peakonverentsi heakskiidetud personalieeskirjadega. Selleks et tagada töötajate ühtsus ning nende tõhususe Koigi rahvaste liikme suurus tehnilise pädevuse kõrge tase, nimetatakse nad võimalikult laial geograafilisel alusel. Peadirektori ja töötajate ülesanded on iseloomult eranditult rahvusvahelised. Oma ülesannete täitmisel ei tohi nad küsida ega saada juhiseid üheltki valitsuselt ega muult organisatsiooniväliselt ametivõimult.

Nad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võiks kahjustada nende positsiooni rahvusvahelise ametiisikuna. Organisatsiooni iga liikmesriik kohustub austama peadirektori ja töötajate ülesannete rahvusvahelist iseloomu ega ürita neid nende kohustuste täitmisel mõjutada. See artikkel ei keela organisatsioonil sõlmida erikokkuleppeid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga ühiste teenistuste ja töökohtade loomiseks või personali vahetamiseks.

VII artikkel. Riikide koostööorganid 1. Liikmesriik loob enda olusid arvestades oma peamistele haridus- teadus- ja kultuuriküsimustest huvitatud asutustele võimaluse olla seotud organisatsiooni tööga, eelistatavalt rahvusliku komisjoni moodustamise kaudu, mis koosneb valitsuse ja nimetatud asutuste esindajatest.

Rahvuslikud Koigi rahvaste liikme suurus ja riikide koostööorganid, kui need on olemas, annavad organisatsiooniga seotud küsimustes nõu oma riigi delegatsioonile peakonverentsil, riigi esindajale või tema asendajatele täitevkogus Koigi rahvaste liikme suurus oma valitsusele, samuti on nad organisatsiooni kontaktasutuseks kõigis seda huvitavates küsimustes.

Organisatsioon võib liikmesriigi taotlusel lähetada ajutiselt või alaliselt oma sekretariaadi töötaja liikmesriigi rahvuslikku komisjoni, et aidata selle tööd edendada. VIII artikkel. Liikmesriikide aruanded Liikmesriik esitab peakonverentsi määratud ajal ja viisil organisatsioonile aruande oma haridus- teadus- ja kultuuriasutusi ning nende tegevust käsitlevate õigusaktide ja statistika kohta, samuti IV artikli Koigi rahvaste liikme suurus 4 nimetatud soovituste ja konventsioonide täitmiseks ettevõetud tegevuse kohta.

IX artikkel.

Koigi rahvaste liikme suurus Kuvab liige suurenemise

Eelarve 1. Eelarvet haldab organisatsioon. Peakonverents kiidab heaks ja kehtestab eelarve ning liikmesriikide rahaliste kohustuste suuruse organisatsiooni ees, arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga X artikli kohaselt sõlmitud kokkulepet. Peadirektor võib võtta vastu vabatahtlikke toetusi, annetusi, annakuid ja abirahasid valitsustelt, avalik-õiguslikelt ja eraõiguslikelt asutustelt, ühingutelt ja eraisikutelt, arvestades rahanduseeskirju. X artikkel. Suhted Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga Organisatsioon seotakse võimalikult kiiresti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga kui selle põhikirja artiklis 57 nimetatud eriorganisatsioon.