Liige 31 Suurus.

Suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega esindab omavalitsust tema volikogu või viimase poolt määratud esindaja. Avaliku võimu teostamine kohaliku omavalitsuse poolt ei piirdu üksnes kohalike ülesannete lahendamisega.

Liige 31 Suurus

Hääletamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hääletamisega lõpeb volikogus arvamuse kujundamise protsess. Antud sättest tuleneb, et hääletamise teel otsustatakse volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi. Muudes küsimustes viiakse hääletamine läbi ainult juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab.

Varem olid nii isikuvalimiste kui ka umbusaldushääletused salajased, kuid nüüdseks on salajane ainult hääletamine isikuvalimistel.

Volikogu istungil ja volikogu komisjoni koosolekul toimunud hääletuse tulemused kantakse vastavalt istungi või koosoleku protokolli. Võimalik on anda poolthääl, vastuhääl või jääda erapooletuks.

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu või hüvituse suurus ning maksmise kord

Hääle andmine võib toimuda elektrooniliselt, hääletussedeliga, käetõstmisega või püstitõusmisega. Sedeliga hääletamise korral luuakse tavaliselt ka hääletamiskomisjonid. Muudatusetepanekud ja alternatiiveelnõud[ muuda muuda lähteteksti ] Volikogu päevakorras olevate küsimuste puhul on pärast sõnavõtte võimalus esitada Liige 31 Suurus, mis pannakse istungi juhataja poolt hääletamisele siis, kui mõni volikogu liige või fraktsioon seda nõuab.

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu või hüvituse suurus ning maksmise kord Vastu võetud Reguleerimisala Käesolev kord reguleerib volikogu esimehele ja volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmist ning volikogu komisjonide esimeestele ja liikmetele komisjonide tööst osavõtu eest tasu maksmist.

Eelnõu, mis saab vähem poolthääli, langeb menetlusest välja. Võrdsete poolthäälte korral paneb istungi juhataja eelnõud uuele hääletusele ning kui ka teist korda Liige 31 Suurus sama tulemus, langevad mõlemad eelnõud menetlusest välja.

Liige 31 Suurus

Alternatiiveelnõude puhul on vastuvõtmiseks vaja lõpphääletusel poolthäälteenamust. Toimingu või otsuse tegemise keeld kehtib, kui: otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes [17] ; ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; ametiisik on teadlik korruptsiooniohust. Kogu ametiisikuga seotud isikute ringi määratleb KVS § 7 lg 1, sealhulgas on näiteks abikaasa, vanemad, lapsed, ühises majapidamises elavad isikud.

  1. Сьюзан от изумления застыла с открытым ртом.
  2. Заподозрила, что с терминала Стратмора скачивается информация, и вот-вот выйдешь на .
  3. Kuidas suurendada Dick Video Show
  4. Voib suurendada liikme pikkust
  5. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Sellistel juhtudel peaks isik laskma ennast erapooletuse nimel otsuse tegemisest taandada. Avaliku võimu teostamine kohaliku omavalitsuse poolt ei piirdu üksnes kohalike ülesannete lahendamisega. PS [20] § lg —st 2 tulenevalt võib KOV-le panna ka riiklikke kohustusi.

Liige 31 Suurus

Kui seadusega on teatud küsimuse otsustamine antud volikogu ainupädevusse, siis puudub volikogul õigus saata see edasi täitevorganile RKHKm Volikogul ja ka valitsusel ning ametiasutustel on õigus oma pädevuse piires teha koostööd kõigi teiste omavalitsusüksustega väljaspool Eestit ning sõlmida nendega lepinguid. Ametiasutused informeerivad sellisest koostööst volikogu. Omavalitsusel on õigus astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või teha nendega koostööd.

Liige 31 Suurus

Suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega esindab omavalitsust tema volikogu või viimase poolt määratud esindaja. Sõlmitavad lepingud kuuluvad eelnevalt läbivaatamisele ja heakskiitmisele volikogus, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused omavalitsuse eelarvest või võetakse muid varalisi kohustusi KOKS [24] § Volikogul on ainupädevusi, mis on välja toodud KOKS [24] §-s 22 ning mida volikogu ei saa määrata otsustamiseks kellelegi teisele.

Koosolek algas kell Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.