Kas teeli liige on voimalik suurendada.

Rühm jaguneb akadeemilisema suunitlusega sündmuste vahel, samas kui enamus osalejaid sooviks, et rühma kuuluksid sotsiaalsete muutuste praktikud, keskendudes rohkem lõbusatele interaktiivsetele üritustele, mis keskenduvad kogukonna loomisele ning praktiliste rakenduste, tehnoloogiate arendamisele. Sellest on siiralt kahju.

Nendele näidetele tuginedes katsetatakse kutsehariduse tippkeskuste kontseptsiooni, et neist keskustest saaksid spetsiifilistes valdkondades pakutavas koolituses nii esmaõppes kui ka täiendus- ja ümberõppes maailmatasemel võrdlusalused. Arvamuses kutsuti komisjoni üles koostama ettepanekut, et ühtlustada ja konsolideerida ELi kutsehariduse poliitika raamistik, selle juhtimine ja olemasolevad vahendid nõukogu üldise soovituse vormis.

Seda võib pakkuda formaalses ja mitteformaalses keskkonnas Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kõigil tasemetel, sealhulgas vajaduse korral kolmanda taseme hariduses. Kutseharidus on paindlik tööturu muutustega kohanemisel 1. Kutsehariduse õppekavad pakuvad tasakaalustatud kombinatsiooni kutsealastest, sealhulgas tehnilistest oskustest, mis vastavad hästi kõigile majandustsüklitele, muutuvatele töökohtadele ja -meetoditele, ning võtmepädevustest, 26 sealhulgas kindlad põhioskused, digi- ülekantavad, rohelised ja muud eluks vajalikud oskused, mis loovad tugeva aluse vastupanuvõimele, elukestvale õppele, elukestvale tööalasele konkurentsivõimele, sotsiaalsele kaasatusele, kodanikuaktiivsusele ja isiklikule arengule.

Euroopa Liidu C /

Kutsehariduse õppekavu ja erialavalikuid ja kvalifikatsioone ajakohastatakse vajaduse korral regulaarselt, tuginedes oskuste prognoosimisele st lõpetanute edasise käekäigu jälgimise süsteemid, oskuste prognoosimise mehhanismid, sealhulgas sektori ja piirkondlikul tasandil.

Kutsehariduse pakkujatel on riikliku konteksti kohaselt piisavalt autonoomiat, paindlikkust, tuge ja rahastust, et kohandada pakutavat koolitust vastavalt muutuvale oskuste vajadusele, rohe- ja digiüleminekule ning majandustsüklitele, tagades samal ajal kvaliteedi.

Kõikide tasemete kutsehariduse õppekavad sisaldavad töökohapõhise õppe komponente, mida laiendatakse ka jätkuõppele; õpipoisiõppe skeeme 27 arendatakse edasi, et laiendada noortegarantii pakkumisi, 28 ning neid skeeme täiendatakse asjakohase toetuse 29 ja asjakohaste meetmetega õpipoisiõppe pakkumise stabiliseerimiseks ning väike-ettevõtete spetsiifiliste probleemide lahendamiseks.

Et luua töökohapõhise õppe võimalusi erinevates majandussektorites, võiks tööandjatele pakkuda ergutavaid meetmeid vastavalt siseriiklikule kontekstile.

Kutsehariduse keskmes on paindlikkus ja edasiminekuvõimalused 5. Kutsehariduse õppekavad on õppijakesksed, pakuvad kontakt- ja digiõpet või kombineeritud õpet, paindlikke ja moodulõppe võimalusi, mis põhinevad mitteformaalse ja informaalse õppe õpiväljundite tunnustamisel ning avavad tee karjäärile ja edasiõppimisele; kutseõppe jätkuõppe õppekavad on kavandatud selliselt, et neid saaks kohandada tööturu, sektori või üksikisiku täiendus- või ümberõppe vajadustega.

Feed aggregator

Kutsehariduse õppekavad põhinevad moodulitel või õpiväljundite ühikutel ning kehtestatud on hindamismehhanismid, mis võimaldavad inimestel saavutatud õpiväljundeid üle kanda, tunnustada ja koguda, et nad võiksid saada siseriiklikus kontekstis asjakohase kutse või osakutse. Kutseharidus edendab innovatsiooni ja majanduskasvu ning tagab ettevalmistuse digi- ja roheüleminekuks ning väga nõutavate kutsealade jaoks 7.

Kas teeli liige on voimalik suurendada Kuidas pargitud liige suurendada

Kutseharidus on vastupanuvõimeline, kuna see on osa majandus- tööstus- ja innovatsioonistrateegiatest, sealhulgas majanduse taastamisega ning rohe- ja digiüleminekuga seotud strateegiatest.

Kutsehariduse tippkeskused toimivad kohalike investeeringute soodustajana, toetades majanduse taastamist, rohe- ja digiüleminekut, Euroopa ja piirkondlikke innovatsiooni- ja nutika spetsialiseerumise strateegiaid, kutsehariduse arendamist, sealhulgas kõrgematel kvalifikatsioonitasemetel Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemed 5—8 riikliku konteksti kohaselt; samuti pakuvad need keskused uuenduslikke teenuseid, nagu klastrid ja ettevõtlusinkubaatorid idufirmadele, uuenduslik tehnoloogia VKEdele ning uuenduslikud ümberõppelahendused koondamisohus töötajatele.

Kutseharidusasutustel on juurdepääs tipptasemel taristule, nad on kehtestanud riikliku konteksti kohased digitaliseerimisstrateegiad 31 ning nad lõimivad oma õppekavadesse ja organisatsioonide juhtimisse keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse kestlikkuse ning nad aitavad seega täita ÜRO kestliku arengu eesmärke. Esma- ja jätkukutseõpe on osa elukestvast õppest. Nii esma- kui ka jätkukutseõppe, üldhariduse ja kõrghariduse vahel on paindlikud ja üleminekuid võimaldavad seosed. Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemete 5—8 kutsehariduse õppekavasid arendatakse edasi vastavalt siseriiklikule kontekstile, et rahuldada suurenevat vajadust kõrgema taseme kutseoskuste järele; Kutsehariduse õppekavades kasutatakse avatud, digitaalsete ja kaasavate õpikeskkondade asjakohast kombinatsiooni, sh õppimist soodustavaid töökohti, ning neid õppekavasid toetavad tipptasemel ja juurdepääsetavad taristud, seadmed ja tehnoloogia ning mitmekülgsed pedagoogikameetodid ja -vahendid, näiteks IKT-põhised simulaatorid, virtuaalne ja liitreaalsus, mis muudab koolituse kättesaadavamaks ja tõhusamaks, sealhulgas väikeettevõtjate jaoks Platvormide ettepanekud hõlmasid mõtteloome vahendeid, kogukonna andmete kogumise ja analüüsimise vahendeid, samuti tehnoloogiaid, mis hõlbustavad avatud valitsemist, arutelu ja lihtsustavad õiguskeelt.

  1. Suurenenud peenise 5 cm vorra
  2. Grip normaalses paksus liige
  3. Беккер с трудом вел мотоцикл по крутым изломам улочки.

Lõpuks jagasid osalejad mitmeid sündmusi või struktuure, mille ümber korraldada ja läbi viia CI4CG kohtumisi Q3. Peaaegu kõigi vastajate seas oli tavaline praktiliste tulemuste või toodete eelistamine, mida võiks ürituse raames luua. Kolmkümmend protsenti vastustest keskendusid töörühmaüritustele, mille keskmes oli stipendiumi tootmine, tehnoloogia arendamine või disainiprobleemi lahendamine.

Üldiselt rõhutavad üritussoovitused peeteroperaatorite ühist interaktsiooni, kuid erinevad sihtrühma suhtes. Rühm jaguneb akadeemilisema suunitlusega sündmuste vahel, samas kui enamus osalejaid sooviks, et rühma kuuluksid sotsiaalsete muutuste praktikud, keskendudes rohkem lõbusatele interaktiivsetele üritustele, mis keskenduvad kogukonna loomisele ning praktiliste rakenduste, tehnoloogiate arendamisele.

Enamiku osalejate seas on aga kollektiivse luure määratluste, tõkete, tööriistade, sündmuste ja uuritavate teemade osas selge kattumine ja ühised väljavaated. Lisaks oli korduv narratiiv, mis keskendus inimeste ja rühmade kaasamisele väljaspool traditsioonilisi akadeemilisi ringkondi.

Selle köite artiklid tutvustavad vaatenurki, uurimusi, kontseptuaalseid mudeleid, mis räägivad otseselt tehnoloogilise vahendatud keskkondade-kontekstide sotsiaalse suhtluse strateegiate, tehnoloogiate ja struktuuridega. Artiklid läbisid protsessi, mis suurendas viivitust enne avaldamist, kuid usume aitas luua parema kollektiivse juhtumi.

Kõik autorid pidid esitama huvipakkuvuse, mille kvaliteet ja sobivus vaadati läbi. Lisaks mitmetele valdkondadele, nagu märksõnad ja sidusrühmad, mis kaasati võimalike tulevaste analüüside koostamisse, pidid potentsiaalsed autorid 1 esitama usaldusväärse juhtumi, et paber võib tegelikult CI4CG-d edasi viia ja 2 andma soovitusi, mis aitaksid veelgi edasi areneda nende töö kasulik kasu.

Koalitsiooni eluiga: kes sügisel köhib, see...

Igas artiklis käsitlesid autorid ühte näpunäidet CI4CG vaatamiseks. Kokkuvõttes on selge, et selle kogumiku artiklite hulgas kerkib esile ühiseid teemasid ja need kajastavad teatud tüüpi kollektiivset intelligentsust, milles autorid jagavad oma uurimusi ja teadmisi CI4CG teooria ja praktika kohta.

See hõlmab tõendeid ühiste teemade, väärtuste ja vaatenurkade kohta, milles autorid koonduvad CI4CG mitmekesise, kuid üldise määratluse ümber, ja jutustust CI4CG kui sotsiaalsete muutuste teooria suundadest. Need kirjeldavad mitmekesist, rikkalikku ja rohkesti andmeid, mis on nüüd hädaolukordades sageli kättesaadavad, ning raskusi, mis on tekkinud nende andmete tõhusal ja tulemuslikul kasutamisel.

Ehkki nad keskenduvad hädaolukordade lahendamisele konkreetselt seoses maavärinatega, on nende uuritud lai küsimus muutumas peaaegu universaalseks.

Kas teeli liige on voimalik suurendada Suurused suguelundite liikme mehed foto

Autorid räägivad paljudest väljakutsetest, mis on seotud kodanike kaasamisega nendesse süsteemidesse, näiteks massijälgimine, kuulujutud, haavatavus rünnakute suhtes ja nii edasi.

Kindlasti puudutavad need küsimused ka aeglasemalt liikuvaid ja hajutatud hädaolukordi, mis on seotud näiteks keskkonna seisundi halvenemise ja kliimamuutustega.

Millistel viisidel tuleks inimeste otsused üle anda masinatele ja kes otsustab? Nad teevad seda, uurides ühenduse digitaalse jutuvestmise töötoa põhimeetodit ja laiendades seda usaldusliku loo jutustamise tsükli mudeli loomiseks, mida nad rakendavad Hollandi linnas Tilburgis.

Need näitavad, kuidas laiendatud lähenemisviisi abil saab tugevdada nelja kriitilist elementi - ühist, legitiimsust, autentsust ja sünergiat. Oma läbimõeldud ja sihikindlas töös pööravad autorid märkimisväärset tähelepanu oma lähenemise kõigile etappidele alates loo arendamisest kuni avaldamise ja lõpetades jätkusuutliku institutsionaliseerumisega, mis edendab üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna mõistmist ning positiivseid muutusi.

See artikkel pakub olulisi sidemeid akadeemilisest kogukonnast teiste kogukondadega kollektiivse õppimise, grupiprotsesside, informaalse hariduse ja lugude jutustamise kaudu, mis on CI4CG arendamise võtmeelemendiks. Peter Day kaastöö kogukonna meedias 4 tutvustas Kenya oma tööd, milles integreeriti teooria ja praktika aja jooksul areneva ja osaleva suunitlusega.

Esmalt arutab ta mõnda oma töö konteksti ja kavatsust. Ta toonitab, et IKT-d peetakse sageli sotsiaalse mitte majandusliku kujundamise suhtes immuunseks, ehkki teised institutsioonid näiteks haridusasutused ilmselt ei jaga seda eeldatava autonoomia määra.

Seeläbi võimaldatakse inimestel omandada oskused, mis aitavad neil saada või luua tööturul nõutavaid töökohti. Koolidel, koolitusasutustel ja ülikoolidel on head võimalused õpilaste, lastevanemate, ettevõtjate ja laiema kogukonnaga dialoogi pidamiseks muutuste üle, mida on vaja edukaks üleminekuks.

Samuti toob ta välja, et keskendumine majanduslikele väljavaadetele ja enam-vähem juurdunud ametlikele institutsioonidele viitab sellele, et kogukondade kollektiivne intelligentsus on kuidagi vähem oluline või väärib vähem tähelepanu.

Päev tutvustab Ühendkuningriigi ülikoolis õppivate tudengite ja Keenia maapiirkonna kogukonnaliikmete partnerlust, kes teevad järk-järgult koostööd kogukonna ja kogukonna meedia ülesehitamiseks teadlikult, läbimõeldult ja kaalutletult.

Day rõhutab punkti, et kuigi Keenia partnerid on ülimad vahekohtunikud, on iga projektiga seotud inimene enamasti tudengid legitiimne ja väärtustatud osalejad, punkt, mis tundub CI4CG jaoks hädavajalik. Näiteks Estrada jt. Nende uurimistöö eesmärk oli paremini mõista sotsiaalseks muutumise vorme seoses nende "häiritud" maastiku ruumilise kogemusega.

Lisaks püüavad nad neid mustreid mõistdes paremini mõista kollektiivse intelligentsuse aspekte. Tulemused näitasid mitmeid ühiskondlikult jagatavaid ühiskonnamudeleid, eriti seoses juurdepääsuga teabele ja suhtlemisele.

Nad leidsid, et mõlemal juhul näib, et teave ja kommunikatsioon on diferentseeritud näost näkku võrreldes tehnoloogiaga vahendatud interaktsioonidega.

Kiire ühendusega internet koju - Telia

Neid samu mustreid võib tõlgendada ka terviklikuma strateegia kahe aspektina ning need võimaldavad teatud tüüpi kollektiivsel intelligentsusel tekkida individuaalselt ja kollektiivselt tegutsevate inimeste tähtkuju vahelise aktiivse-kommunikatiivse suhte tulemusena. Üldiselt näib uuring näitavat mitmesuguseid isiklikke ja ühendatud strateegiaid ja tehnoloogiaidmida inimesed kasutavad häiritud ruumides käitumise kohandamiseks ja haldamiseks.

Andmete ja hiljuti ka andmetöötluse roll sotsiaaltöö valdkonnas. Pärast lühikest, kuid väga informatiivset andmete ja sotsiaalse heaolu alast ajalugu pöörab ta tähelepanu viisile, kuidas Ameerika Ühendriikides ja mujal väga populaarseks muutuvat kollektiivse mõju metoodikat Kania jt tegelikult rakendatakse.

Kas teeli liige on voimalik suurendada Suurenenud liikme vastuvott

See metoodika on välja töötatud lähenemisviisina, mis aitab ühiste eesmärkidega lahus elavatel gruppidel tõhusamalt koostööd teha, kui organisatsioonide virtuaalne suurem organisatsioon, metoodikat on mitmel moel kritiseeritud ja tõenäoliselt kohandavad seda erinevad tegijad erineval viisil.

Selle protsessi tutvustamisel naabruspoliitika programmis on Fink märkinud mitmesuguseid suundumusi, mis näivad korduvat vaeste rõhumise ja tõrjutuse mitme ajaloolise vormiga. Üks neist, väidab Fink, on lapse arengu mudel, mis meil on peas ja sellest tulenevalt ka meie poliitikas ja andmetes, mis meie arvates esindavad täpset pilti tegelikkusest.

Selle üks tagajärgi on see, et kogukondadel, eriti neis olevatel noortel, puudub hääl.

Kas teeli liige on voimalik suurendada Kuidas suurendada liikme 2. vaadake vorgus

Küla võib tegelikult olla rohkem arvuti ja selle loojate kui naabruskond ja selle noored. Autorid seostavad kollektiivse intelligentsuse kontseptsiooni võrgustatud individualismi mõistega ja võtavad selle omaks traditsiooniliselt kujundatud praktikakogukondadena. Nende eeldus on, et osalejad liituvad MOOC-idega võrgustatud individualismi lähenemisviisiga, see tähendab, et kõik, kes taotlevad isiklikke eesmärke ja kellel puudub huvi kogukonna loomiseks tingimata.

Kastelli-asentaja Oskari Setälä

Seejärel kavandasid nad kaks MOOC-i kogemust, milles nad testisid kogukondade loomise strateegiaid ja vastastikuse tagasiside vastastikmõju, et uurida, kas ja millist tüüpi kogukonnad MOOC-ides tekkisid; konkreetsemalt, kui kogukonna tunne aja jooksul välja kujunes ja kuidas osalejad seda tajusid. Autorid väidavad, et artiklis esitatud juhtumianalüüsid näitavad, et kollektiivne intelligentsus ei eelda tingimata tavade kogukondade moodustamist traditsiooniliselt ette nähtud viisil.

Nad jätkavad ettepanekuga, et rohkem lühiajalist tüüpi kogukonnad mida autorid nimetavad hüpikkogukondadeks suudaksid rahuldada MOOCides osalejate sotsialiseerimisvajadusi. Need kogukonnad on eesmärgipärased tekivad konkreetse vajaduse korral, nt saadakse tagasisidet õppematerjalide kohta ja ajutised nad kaovad, kui eesmärk on saavutatud.

See artikkel heidab veidi valgust kogukondade tüübi määratlemisele, mida on vaja eduka CI4CG edendamiseks, vähemalt puhta veebisuhtluse kontekstis.

Mills tutvustab uuringuid teist tüüpi episoodilise kogukonna kohta. Millsi uuring läheb Uuringu eesmärk on paremini mõista alamrühmade moodustamist ja viise, kuidas osalejad suhtlevad ja teevad koostööd või ei teeet laiendada avalikkuse kaasatust poliitilistesse protsessidesse. Eelkõige uurib Mills strateegiaid, mida toetajad ja kampaaniatöötajad kasutavad Redditi alarühmade sõnumite muutmiseks ja haldamiseks; see hõlmas ka viise, kuidas alam redreditides osalejad Redditi funktsioone antud uudiste või sõnumite reklaamimiseks kasutasid.

Sellest tulenev vahetusruum on järgmine: Mills soovitab tekkiva ühistu tüübi, kus osalejate kogukond osaleb suhteliselt avatud sõnumite või teemade hääletamise protsessis. Autorid uurivad oma artiklis Commonsi tragöödiaga seotud parameetreid ja väärtusi ning väiksema grupi koordinatsioonile ühiseid omadusi.

aitab mrgata pimedaks: Topics by nautsemihkli.ee

Üks nende uurimist juhtinud keskseid küsimusi oli see, kas väikestes gruppides välja töötatud sotsiaalne identiteet aitab tõhusalt vältida Commonsi tragöödiat. Uurimisrühm püüdis paljastada agendipõhiste simulatsioonimudelite abil väikese rühma koordineerimise omadused.

Mudeli tulemused näitasid esialgse nappuse mõju tõenäosusele, et rühm suudab kohaneda ja ellu jääda, näiteks kriitiliste loodusvarade ammendumise tõttu. Teisest küljest näitavad tulemused, et esialgse arvukuse korral on rühmadel väljasuremise vältimiseks suurem tõenäosus õigeaegselt kohaneda. Morano jt. Autor näitab autorite sõnul ka seda, et grupi ellujäämine on tõenäolisem ka siis, kui eliidi osakaal rühmas on suurem; see vastandub rühmade suurenenud läbikukkumiste määrale ja stsenaariumidele, kus ressursid on piiratud ja rühmas olevad esindajad on mitte eliidid.

Üldiselt väidavad teadlased, et grupi struktuur, reeglid nagu ametlikes ja mitteametlikes reeglites ning ressursside olemasolev seis on olulised tegurid tõenäoliseks kooskõlastamiseks ressursside kaitsmisel ja grupi väljasuremisel.

Kas teeli liige on voimalik suurendada Kuidas suurendada toesti liige vorgus

Täpsemalt vaatavad nad Colombias asuvat Bogota linna, riiki, mis on kodusõjas osalenud üle 50 aasta. Täpsemalt keskenduvad autorid kahele rohujuuretasandi organisatsioonile, mis on kaasatud linna Bogota kogukonda. Teos tuletab meile meelde, et kodanikuintellekt on alati varjatud, punkt see ei tähenda, et seda oleks kerge kasvatada või tööle võtta, ning see ei piirdu ainult privilegeeritud rühmadega, kellel on raha, võim või haridusalane oskus.

Selles dokumendis tutvustatakse juhtumianalüüsist saadud õppetunde, mille eesmärk oli tõsta kollektiivselt energiateadlikkust töökohal, ning sellest koostatakse loetelu ühist kasu pakkuva kollektiivse intelligentsuse tehnoloogiate peamistest tunnustest.

  • Äripäeva arvamustoimetus palus vastata keerulisele küsimusele:?

Uuringu tulemused näitavad, et narratiivid ja isiklikud lood on sageli võimsamad kui andmed ja faktid, et käivitada arutelu käitumise muutmise ümber; sest need pakuvad kasulikke näpunäiteid ja soovitusi, mis põhinevad konkreetsetel isiklikel kogemustel, millega inimestel on lihtsam suhelda.

Samuti soovitatakse artiklis, et CI4CG-tehnoloogiate üks peamisi väljakutseid on see, kuidas sulandada sidus- ja võrguühendusi.

KODUINTERNET

Isiklikke kogemusi jagatakse tavaliselt paremini mitteametlikes näost näkku, nii et CI4CG algatused, mis soovivad inimeste igapäevast elustiili tõesti mõjutada, vajavad mehhanismi mitte virtuaalsete interaktsioonide ja narratiivide jäädvustamiseks ja toetamiseks. Nad kasutavad mängulist lähenemisviisi, et motiveerida kodanikke kodanikuaktiivsusesse kaasama ja esitlevad prototüüpi mobiilirakendust nimega DoGood, mille abil saavad kasutajad esitada kodanikuakte, neid teistele reklaamida ja teiste kodanikuaktiivsusest osa võtta.

Uuringu tulemused näitavad, et pärast rakenduse kasutamist muutsid osalejad oma arusaamist ja teadlikkust kodanikuaktiivsusest. Samuti teatasid osalejad, et uuringu jooksul on nad varasemast rohkem tegelenud kodanikuaktiivsusega, mis näitab, kuidas rakendus mõjutas positiivselt nende osalemise motivatsiooni.

Puudus üksik mänguline kujunduselement, mis töötas igat tüüpi kasutajatele, vaid mitmesuguseid elemente, näiteks isiklike saavutuste ja teatiste logimine, mida kasutajad eriti motiveerivaks pidasid. Strateegiliste Algatuste Keskuse juhataja Meelik Kattago räägib mõistujutu: vaesest orust suutis rikkasse mäetippu tõusta ainult kolm teelist.

Idamaa sõdalane taltsutas tuld sülitava draakoni ja ratsutas seda piitsutades tippu. See sõdalane oli Singapur. Katoliiklik munk leppis kokku nii heade kui kurjade jõududega, vormistas leppe evangeeliumiks ning läbis ohtliku tee pühakirja käes hoides.

  • Feed aggregator | Page | Johan Skytte Institute of Political Studies
  • Kollektiivne luure üldiseks hüvanguks: seemnete kasvatamine tahtliku koostööettevõtte jaoks Springer teadus- ja arendustegevuseks 4 tsitaati 1.

See munk oli Iirimaa. Põhjamaa talupoeg poleks suutnud draakonit taltsutada ega uskunud ta ka pühakirja imelist jõudu. Küll oli talumehel hea kaart, kompass ning veendumus, et ka tema on väärt mäetipus rikkusi nautima. See talupoeg oli Soome ning tema kaardiks koosmeele poliitika. Soomes toimib koosmeeleühiskond, kus erakondade ning muude mõjugruppide arusaamad riigi strateegilistest arengusuundadest langevad paljuski kokku.

Hoolimata sellest, et Soomes ja teistes Põhjamaades pole karmi käsuliini ega paberile pandud ühiskondlikku kokkulepet. Kas teie arvates sobib Eestile sõdalase, munga või Põhjamaa talupoja roll?

Iga ettevõtja teab, et organisatsioon ei toimi edukalt, kui seal kümme aastat järjest vahetatakse iga aasta-pooleteise tagant juhtkond välja. Sellises olukorras püüab iga juhtkond ettevõttest enda jaoks võimalikult palju välja lüpsta ja organisatsiooni käsi käib pikaajaliste plaanide järgi tegutsevate konkurentidega võrreldes täbarasti.

Sama loogika kehtib valitsuste puhul.