Suurendusliikme ulevaated.

Selline eesmärgi püstitus oleks kolkalik ja see ei saa meie eesmärk olla. Tänu Euroopa Liidu vahenditele teadlaste mobiilsuse rahastamiseks on vahendeid olnud võrreldes teiste eluvaldkondadega üksjagu palju. Need on hetkel mittekonkurentsivõimelised ning on takistuseks rahvusvahelistes koostööprogrammides ning mobiilsusskeemides osalemisel. Palun, Ene Ergma! Asi on selles, et meil siin Eestis teaduspõhise ühiskonna ülistamise kõrval on need numbrid langetatud ju oluliselt madalamale kui need, keda meie süüdistame Euroopa teaduskolonialismis. Ma olen teie viimase rõhuasetusega, et panustada tuleb lähiajal rohkem jälle inimestesse, väga nõus.

Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas Väljavõte istungi stenogrammist. Peaminister Andrus Ansip Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Suurendus kinnitamise liige

Eelmisele Riigikogu koosseisule teadus- ja arendustegevuse olukorrast ülevaadet andes rõhutasin konservatiivse makromajanduspoliitika, kvaliteetse hariduse ning teaduse ja innovatsiooni olulisust Eesti majanduse konkurentsivõime ning uue kasvu allikana.

Oleme ka majanduskriisi ajal jätkanud ja kasvatanud investeeringuid haridusse, teadusesse ja innovatsiooni nii, nagu Riigikogu ja valitsuse pikaajaline strateegia on ette näinud. Suurenenud teadus- ja arendustöö kulutused, kasvav eksport, paranev tootlikkus ja uued välisinvesteeringud ei ole hea õnne või juhuslikkuse, vaid järjepideva tegevuse tulemus.

Eesti majandus liigub struktuursete muudatuste suunas. Statistika kinnitab, et viimase kuue aasta jooksul on lisandväärtus töötaja kohta töötlevas tööstuses kahekordistunud. Eurostati andmetel oli Eesti tootlikkus Suurendusliikme ulevaated kohta kasvanud 69,3 protsendini Euroopa Liidu keskmisest. Ennekõike on see viimaste aastate kiire arengu tulemus. Raskes majandusolukorras on kõrgema lisandväärtusega sektorid olnud paremad kohanejad. Tootmismahu indeks neis sektorites ületas teises kvartalis rohkem kui 50 protsendiga Skeptikutele võin kinnitada, et paranemine on selgelt märgatav ka ilma elektroonikatööstuse panuseta.

Samal ajal on keskmise ja madalama lisandväärtusega sektorite tootmismahu indeks kõikumas kriisieelsete tasemete juures.

Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Sarnased seaduspärasused kehtivad tööhõive, ekspordi ja kasumite osas. Kõrget lisandväärtust loov töötlev tööstus on see, mille abil Suurendusliikme ulevaated maandada turbulentse väliskeskkonnaga kaasnevaid riske ja suurendada Eesti konkurentsivõimet välisturgudel. Aasta esimese üheksa kuuga on ekspordimaht kasvanud 8,9 miljardi euroni. Seda on ligi miljonit eurot enam kui eelmise aasta kogueksport ja ligi miljonit eurot enam kui Ekspordi osakaal SKP-st on taas 70 protsendi juures.

See kõik kinnitab, et Eesti majandus on liikumas struktuursete muutuste kiirteel ning kriisiaastatel tehtud rasked otsused on osutunud õigeteks.

Austatud Riigikogu! Investeerimine teadus- ja arendustegevusse nii avalikus- kui erasektoris on Eesti konkurentsivõime garantii. Kogukulutuste nominaalmaht ,8 miljonit eurot on läbi aegade suurim, tõstes kulutused 1,63 protsendini SKP-st.

Võrdluseks, Eelmisest aastast 18 protsenti suuremad koguinvesteeringud ja erasektori 32 protsenti kasvanud arendustegevuse maht lähendab Eestit oluliselt arenenud tööstusriikidele. Märkimisväärse osa eelmise aasta kasvust andis õlitööstus, kuid seda ei saa pidada kuidagi halvaks uudiseks.

Normaalne peenise suurus poiss

Kõikides kõrge arendustegevuse mahuga riikides panustavad kulutustesse enim klassikalised tugevad tööstusharud. Kahtlemata on energeetika Eestis üks selline. Pigem saame kindlalt väita, et majanduskriisis Suurendusliikme ulevaated otsused avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse investeeringute suurendamise näol aitasid luua aluse erasektori arendustegevuse kasvule. Riigi poolt rahastatud arendustegevuse kulutused ettevõtlussektoris kasvasid kolmandiku, Siiski ei saa me veel rahul olla.

Kas maja tingimustes on voimalik suurendada

Riikidevahelises võrdluses jääme endiselt maha Soomest, Rootsist, Taanist ja Saksamaast. Sellest 2 protsenti peaks moodustama erasektori osa, mis on meie järgnevate aastate peamine väljakutse. Lähtudes viimastest majandusprognoosidest tähendaks see See on tänasest ligikaudu 3,5 korda enam.

Riigieelarve kulutused on teadus- ja arendustegevuse kulutuste kasvatamisel olulised. Riigi rahastus moodustab avaliku sektori kulutustest 79 protsenti ja erasektori kulutustest 11 protsenti. Viimastel aastatel Suurendusliikme ulevaated riigieelarveline rahastamine kasvanud jõudes Selline maht on lähedal arenenud tööstusriikide tasemele ning peaks seetõttu püsima sarnane ka tulevikus. Juba nüüd on asjakohane hinnata senise strateegia rakendamist ja alustada arutelusid uute põhisuundade Suurendusliikme ulevaated rahastamisprioriteetide valikuks.

Praeguste kogemuste analüüs ongi alanud.

12/05/20 ELVL juhatuse koosolek

Valitsuse senisele tegevusele annavad hinnangu Eesti ja Euroopa tippeksperdid. Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste juhtimisel on käivitunud Eesti teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm. Euroopa Teadusruumi Komitee viib läbi Eesti teadus- ja arendustegevuse Suurendusliikme ulevaated hindamist. Vaadates seni saavutatud tulemusi, saame Eesti strateegia õigsuses kindlad olla.

Majanduskeskkond on Investeeringute fookus on võrreldes eelmise strateegiaga selgem. Strateegias on paika pandud eelisarendatavad võtmetehnoloogiad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, biotehnoloogiad, materjalitehnoloogiad ning võtmevaldkonnad energeetika, riigikaitse ja julgeolek, tervishoid ja keskkonnakaitse.

Nendes valdkondades on käivitatud või käivitamisel riiklikud programmid. Valitsuse esmane eemärk on neid programme tugevdada. Samas peame säilitama teaduse rahastamise hästi toimiva konkurentsi ja kvaliteedi põhise rahastamismudeli.

  1. Kiireim kasv liige
  2. «Хорошенькое зрелище, - подумал Беккер.
  3. Pikk riista suurenemine
  4. Kui liige ei ole suur, mida teha
  5. Spetsialistide nou suurendamine

Riik ei saa hakata nimetama väga kitsaid eelisarendatavaid valdkondi. See piiraks otseselt Eesti teadlaste ja ettevõtete eneseteostuse ja ärivõimalusi ning lõikaks ära võimalused paljudes uutes arenevates valdkondades. See oleks risk, mis realiseerudes võtaks meilt kõik selle, mille nimel vaeva oleme näinud.

  • Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas
  • Деление на ноль.

Lugupeetud kuulajad! Teaduse ja innovatsiooni arendamisel on ka valdkondi, kus saame tegutseda senisest läbimõeldumalt.

Liige vahenes suurus, mida teha

Olulisemad neist on teaduse järelkasvu tagamine ning arenduse ja innovatsiooni mõtestatum toetamine. Peame rahastamise fokuseerima suurematele projektidele ning looma Suurendusliikme ulevaated rohkem toetava laiema keskkonna.

Järgmise rahastamise perioodi peamised märksõnad peaksid olema inimesed ja kvaliteet. Uuest inseneride ja tippspetsialistide põlvkonnast peab kujunema muutunud majandusstruktuuri kestlikkust kindlustav nurgakivi. Teadlaste ja inseneride arv on kasvanud Suurendusliikme ulevaated kui strateegias planeeritud, Kuid Suurendusliikme ulevaated peab jätkuma. See ei tohi olla maksimum, nimetatud eesmärki tuleb mõista miinimumina vajaminevast. Üliõpilaskond, kelle õpingud piirduvad enamasti bakalaureuse diplomiga, ei võimalda laduda vundamenti tugevale teadlaskonnale.

Tõsiasja, et meil on saab masturbating suurendada liige kõrgharidusega inimeste osatähtsus suurem EL keskmisest, varjutab teadmine, et aastaseid doktorikraadiga lõpetajaid on meil vaid 0,8 inimest elaniku kohta. Käimasoleval õppeaastal kasvab doktoriõppe lõpetanute arv esmakordselt ligi ni, eelmisel aastal oli lõpetajaid Sellele vaatamata on doktoriõppe efektiivsus madal.

Erasektori teadus- ja arendustegevuse investeeringute mahu kasvatamine tähendab suurenevat nõudlust kõrgelt kvalifitseeritud inimjõu järele ettevõtluses. Senisest veelgi enam tuleb pöörata tähelepanu õpingutele pühendumisele, teadussüsteemi atraktiivsuse suurendamisele ning teadlaskonna mobiilsuse parandamisele.

Peame leidma uusi motivatsioonivahendeid rahvusvaheliste tippteadlaste kaasamiseks doktoriõppesse ja teadusprojektidesse ning teadlaste ja doktorantide mobiilsuse suurendamiseks, eriti erasektorisse. Doktorantide staatuse muutmine atraktiivsemaks leidis lahenduse aasta alguses Riigikogu poolt heaks kiidetud teadus- ja arendustegevuse seaduse muudatustega. Sellega suureneb doktorantide Suurendusliikme ulevaated, sest tekib konkreetne alus ülikoolipoolsete kohustuste määramiseks doktoritööde juhendamisel, samuti paraneb doktorantide materiaalne kindlustunne ning sotsiaalsed tagatised.

Teiseks sama seadusega tehtud oluliseks muudatuseks pean teaduse riiklike rahastamisinstrumentide korrastamist.

Eeldusel, et mõni juhatuse liige veel äriühingut juhib, tuleks sellisel juhul kutsuda kokku üldkoosolek või lihtsama variandina, kui ühingul on nõukogu, siis kutsub nõukogu esimees kokku nõukogu koosoleku ja valitakse uus juhatuse liige. Eesti Sulgpalli juhatuse koosoleku protokoll nr 3 Tallinn, Estonia pst 9, Solarise keskuse bürooblokk

Siit jõuan teise teravdatud tähelepanu vajava teemani, läbimõeldum innovatsiooni toetamine ja rahastamine. Eestile sobiva innovatsioonimudeli märksõnad on nõudluspõhine arendustegevus, efektiivne ja mõjus riigi poolt loodud innovatsioonikeskkond, riskikapitali soodne kättesaadavus ning teaduse tulemite edukas kommertsialiseerimine. Me peame tugevdama teadusesse ja innovatsiooni suunatava ressurssi ning tulemuste vahelisi seoseid.

Eesti aastane innovatsiooninäitajate kasvu määr ületab kõrget 5 protsendi taset. See kindlustab meile koha kuue kiiremini areneva riigi hulgas, kuid ei luba Euroopa innovatsiooniedetabelis kõrgemat Patentide väike arv on näide ühest püsivast kitsaskohast.

NEUTRIINO OÜ

Muutuste esilekutsumiseks on vaja pöörata rohkem tähelepanu reaalselt ühiskasutatava taristu arendamisele ning riiklikult olulistele investeeringutele. Märtsis kinnitas valitsus riikliku tähtsusega teadustaristu teekaardi, mille Duus, et suurendada liikme paksust alustati investeeringuid üheksasse prioriteetsesse projekti.

Kaheksale projektile anti toetust ettevalmistuste alustamiseks. Sel õppeaastal toimub Eestis üle erineva noortele ja üldsusele suunatud ürituse, mis annavad usutavasti uue tõuke teaduse järelkasvu suurendamisel. Esimesel poolaastal külastas seda juba üle 75 inimese. Teadus- ja arendustegevust ei tohi mingil juhul näha eraldiseisvana ettevõtlusest ja innovatsioonist. Eesti konkurentsivõime seisukohalt on ülioluline teadustöö tulemuste ärivõimalusteks muutmine.

🟢 NEUTRIINO OÜ () - Ülevaade @ nautsemihkli.ee

Soovin tunnustada kõiki Läbi tervikliku Suurendusliikme ulevaated saame arendada tudengite ja teadlaskonna ettevõtlikku hoiakut ning aidata kaasa potentsiaalikate äriideede edasiarendamisele ja ettevõtteks kasvatamisele. Ettevõtete ning teadus- ja arendustööd tegevate asutuste koostöö on jõudnud uuele tasemele, mis tähendab Eesti vastuvõtmist teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelisse kõrgliigasse nii otseses kui kaudses tähenduses.

  • On vist viimane aeg kokku võtta, et mida me sügisesest pimedast taevast veel näha võime, enne kui kätte jõuab talvine pööripäev ja rääkima tuleks hakata juba talvisest taevast.
  • Astromaania: Sügistaeva ülevaade
  • ELVL on korduvalt esitanud oma ettepanekuid jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

Tänades Ene Ergmad isiklikult — Ene! Kosmoseagentuur on alustanud läbi suunatud hangete Eesti ettevõtete ja asutuste arendus- ja tehnoloogiaprojektide rahastamist.

Nii näiteks on ettevõtte Regio eestvedamisel koostöös TTÜ Meresüsteemide Instituudi, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Pärnu linnaga valmimas ühisuuring üleujutuste ettehoiatussüsteemi teostatavuse Suurendusliikme ulevaated.

Head kuulajad! Riigikogu ja valitsuse tehtud investeerimisotsused on keerulises maailmamajandus olukorras mõjutanud Eesti arengut positiivses suunas. Meie ülesanne ei saa olla eelisarendatavate sektorite kunstlik määramine, vaid olemasolevate tuumikkompetentside kestlikkuse tagamine ja edasiarendamine. Ainult nii saame suurendada teadustöö mõju Eesti majandusele. Jätkuvalt tuleb kasvatada teadlaskonda, kontsentreerida rahastamismudeleid, osata välja valida need tegevused, millel on suur positiivne mõju ning olla avatud uuele.

Tootlikkuse kasvatamisel, ekspordi suurendamisel, tööhõive parandamisel ja teiste Eesti pikaajaliste eesmärkide elluviimisel saame häbenemata toetuda enda riiklikule teaduspotentsiaalile.