Liikmete seas, MTA taasavas avaliku võlapäringu | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

All members of Methanosarcinaceae analyzed so far contain methanophenazine and cytochromes as part of their electron transport chains, so that genes encoding enzymes for their synthesis should be also present in Mhp. Võiksite samuti soovitada, et õpilased ristviitaksid salmi 15 kirjakohaga Õpetus ja Lepingud — Paluge teistel õpilastel teksti jälgida ja mõtelda, kuidas Issanda vastused Joseph Smithi anumistele võisid Josephit tugevdada oma vaenlaste pideva vastuseisuga silmitsi seistes.

Tugevus keset vastuseisu Sissejuhatus Probleemid suurenesid, kui mõned inimesed avalikult prohvet Joseph Smithile vastu olid.

Main navigation

Nende algusaegade pühade kogemustest võime õppida, Kui tee liikme suuruse suurendamiseks kui seisame silmitsi vastuseisuga, võime saada vaimset tuge, kui elame õigemeelselt ja toetame Issanda teenijaid. Ettevalmistav materjal Beware the Bitter Fruits of Apostasy, Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith,lk — Jeffrey R. Lessons from Liberty Jail. Neil L. Teie usu proovilepanek. Õpetamissoovitused Õpetus ja Lepingud —15 Usust taganemine Ohio osariigis Kirtlandis Kirjutage tahvlile sõnad vihane, solvunud, kade.

Paluge õpilastel mõtiskleda nende kordade üle, mil nad on tundnud neid tundeid. Näidake järgmist jutustust ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda.

Alustamine

Paluge õpilastel leida, milline olukord pani Thomas B. Marshi tundma tahvlile kirjutatud tundeid. Peagi pärast seda, kui Thomas B. Marsh Pratt, plaanis ilma juhataja Marshi juhatuseta misjonit Inglismaale.

Juhataja Marsh, kes oli Missouris, kirjutas vanem Prattile ja teistele kaheteistkümnele Liikmete seas ning kutsus neid Kuid kuu aega enne seda koosolekut lahkusid kaks Liikmete seas liiget, vanem Heber C.

Juhataja Marshi pahandas, et Kaheteistkümne liikmed läksid ilma tema osaluseta Inglismaale evangeeliumi jutlustama. Mida oleks juhataja Marsh saanud selles olukorras teha, et vältida tahvlile kirjutatud tundeid? Mis on mõned ohud, mis kaasnevad sellega, kui lubame nendel tunnetel Liikmete seas mõtteid ja tegusid juhtida?

Mida me otsime?

Märkige, et sellised tunded solvavad Püha Vaimu ja viivad tihti tõsisema patuni. Paluge õpilasel jätkata ettelugemist: Juhataja Marsh jagas oma muresid prohvet Joseph Smithiga ja küsis tema nõu. Vastuseks andis Issand ilmutuse, mis on kirjas Õpetuse Liikmete seas Lepingute Uhkus ja ahnus panid osa Kiriku liikmeid avalikult prohvet Joseph Smithi kritiseerima ja tema volitust küsimuse alla seadma. Osa Kiriku liikmeid, kelle hulgas olid ka mõned Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed, püüdsid isegi Joseph Smithi Kiriku presidendi kohalt eemaldada.

Mis tunded panid osa Kiriku liikmeid nende tõetunnistust eirama ja avalikult prohvet Liikmete seas Smithile vastu hakkama? Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud —12, 15 ja leida, millise vastuse andis Issand juhataja Marshile ja teistele Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmetele, mis võib aidata Kiriku liikmetel vältida kriitikat oma juhtide suhtes. Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Seejärel küsige: Kuidas võib nendes salmides antud nõu aidata Kiriku liikmetel vältida kriitikat oma juhtide suhtes?

Kui õpilased jagavad oma vastuseid, aidake neil mõista järgmiseid põhimõtteid: kui me oleme alandlikud, siis Issand juhib meid Liikmete seas vastab meie palvetele. Issand nõuab, et me toetaksime neid juhte, kes hoiavad Kiriku juhtimise võtmeid. Võiksite samuti soovitada, et õpilased ristviitaksid salmi 15 kirjakohaga Õpetus ja Lepingud — Samuti võiksite märkida, et nõuanne Kaheteistkümne liikmeid manitseda anti Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajale, mitte Kiriku tavaliikmetele.

MTA reageeris kiiresti ning Koda pöörus aprilli lõpus maksu- ja tolliameti poole, et muuta maksuvõla info avalikuks; Maksuvõla päring taasavati MTA kodulehel Liikmete küsitlus näitas suurt soovi hinnata ettevõtte partneri tausta Aprillis sagenesid kooja poole pöördumised seoses maksuvõla mitteavaldamisega eriolukorra ajal ning seetõttu viisime oma liikmete seas läbi küsitluse, millega soovisime teada, kas ettevõtted toetavad eriolukorra ajal maksuvõla info avalikustamist.

Andke õpilastele koopia õppetunni lõpus toodud käsilehest. Paluge õpilastel oma grupis selle osa lõpus toodud küsimuste üle arutleda. Võite lõpetada selle osa õppetunnist, näidates ja arutades järgmist avaldust president Heber C. Kimballilt — Esimesest Presidentkonnast. Ta ütles, et usust taganemise esimene samm algab usalduse kaotamisega selle Kiriku juhtidesse ja kuningriiki.

1. Sissejuhatus

Mil iganes te seda vaimu märkate, teadke, et selle sammu astuja on usust taganemise teel. Selgitage, et see osa kirjeldab mõnda tegu, Liikmete seas pühad Põhja-Missourist välja aeti ja prohvet Liberty vanglasse pandi. Kui õpilased käsilehe lõpetavad, selgitage, et Õpetus ja Lepingud — sisaldab väljavõtteid kirjast, mille prohvet Joseph Smith kirjutas pühadele oma Liberty vanglas viibimise viimastel päevadel.

Paluge õpilastel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud —6. Paluge õpilastel leida küsimused, mida prohvet Issandale esitas. Millised küsimused te leidsite? Paluge ühel õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud —10, 16—17 ; —9.

Paluge teistel õpilastel teksti jälgida ja mõtelda, kuidas Issanda vastused Joseph Smithi anumistele võisid Josephit tugevdada oma vaenlaste pideva vastuseisuga silmitsi seistes.

Miinimumnõuded

Paluge õpilastel rääkida, milliseid õpetusi ja põhimõtteid nad loetud salmidest leidsid. Vastused võivad sisaldada järgmist põhimõtet: kui me surelikkuses vastuseisu hästi kannatame, õnnistab Jumal meid praegu ja igavesti.

Skip to Content Alustamine Esri idufirmaprogrammi liikmed saavad juurdepääsu Esri üleilmsele kasutajakogukonnale, mis koondab enam kui klienti riigist.

Need, kes süüdistavad Issanda teenijaid, on patu teenrid. Kui me toetume Päästja lepitusele ja peame meeles, kuidas Tema ustavalt kannatas, saame me jõudu oma katsumustes.

Anderseni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda. Võime kogeda ahastust, segadust, unetuid öid ja meie padi võib olla pisaratest märg.

Kuid meie katsumused ei pea saama vaimselt saatuslikeks. Katsumused ei pea meid eemale juhtima meie lepingutest või Jumala kogukonnast. Jätke aega, et mõned Liikmete seas võiksid jagada oma kogemusi või mõtteid, kuidas rasketel aegadel Jumalale toetuda.

Abstraktne

Õpilase lugemismaterjal Neil L. Vastuseisu ajal tugevana püsimine Evangeeliumi taastamise alused — Aitamaks pühadel oma finantsasjades paremini toime tulla, rajasid Joseph Smith ja teised Kiriku juhid firma, mis sarnanes pangaga, ja kutsusid seda Kirtlandi Hoiuühistuks. Tänu tolleaegsele laialt levinud majanduslangusele läksid paljud pangad kogu Ameerika Ühendriikides pankrotti.

Liikmete seas Kuidas suurendada seksuaalset keha maja suuruses

Ka Kirtlandi Hoiuühistu läks Kakssada panga investorit kaotasid peaaegu kõik ja Joseph Smith kaotas kõige rohkem. Kuigi Kirtlandi Hoiuühistu ei olnud Kiriku rahastatud, pidasid mõned pühad seda Kiriku pangaks või prohveti pangaks ning süüdistasid Joseph Smithi oma finantsprobleemides.

Liikmete seas Stock Foto erinev liige

Mõned hakkasid isegi ütlema, et ta on langenud prohvet. Kuid vaatamata panga pankrotistumisele jäid paljud teised, kes raha kaotasid, usus Liikmete seas ja prohvetile ustavaks. Usust taganemise vaim ja vigade leidmine levis paljude pühade seas. Nende seas oli neli apostlit, kolm Mormoni Raamatu tunnistajat ja Esimese Presidentkonna liige. Kuid enamik pühasid käitus selles usu proovilepanekus Brigham Youngi sarnaselt.

Nad said jõudu Issandalt ja püsisid oma tunnistusele ustavana. Paljud neist, kes sel usust taganemise perioodil Kirikust lahkusid, naasid hiljem ja palusid, et neid Issanda Kirikusse tagasi võetaks. Nende katsumuste ajal Kirtlandis proovisid mõned usust taganenud Joseph Smithi tappa. Saades Vaimult hoiatust, lahkus ta koos Sidney Rigdoniga Nende vaenlased ajasid neid mitu päeva taga, kuid Issand kaitses neid.

Nad saabusid koos peredega Missourisse Far Westi Arutlege rühmana järgmiste küsimuste üle: Millist põhimõtet võime õppida nendest sündmustest selle kohta, kuidas reageerida vastuseisule meie elus? Mida võime õppida nendest sündmustest selle kohta, kuidas reageerida vastuseisule Kiriku suhtes? Mida võime teha, et püsida ustavatena Kiriku juhtidele isegi siis, kui kuuleme teisi inimesi neid kritiseerimas?

Kuidas on prohveti järgimine teid õnnistanud? Konflikt Põhja-Missouris: õppides vastuseisus hästi vastu pidama Ta viitas kirjakohale Matteuse ja ütles, et kui sool tuimub, siis ei kõlba see enam millekski ja tuleb välja visata, vihjates, et need, kes olid Kirikust lahkunud, tuleks pühade Liikmete seas välja heita.

Kaks nädalat hiljem, 4.

Liikmete seas Fotod liikmete mootmed

Sel ajal lasi uskupöördunu Sampson Avard Liikmete seas, kes temaga liitusid, vanduda salavandeid ja moodustas salaliitlaste grupi nimega Daanlased. Avard käskis neil Missouri Liikmete seas röövida ja rüüstata, öeldes, et see aitab Jumala kuningriiki ehitada. Avard veenis oma järgijaid, et tema juhised tulevad Esimeselt Presidentkonnalt.

Tõde tuli hiljem ilmsiks Liikmete seas Avard heideti Kirikust välja. Avardi teod tegid Kiriku reputatsioonile suurt kahju ja aitasid Suurenenud liige rohuga prohveti vangistamiseni Liberty vanglasse. Liialdatud aruanded sellest lahingust jõudsid Missouri osariigi kuberneri Lilburn W.

Peagi olid Far Westi linna ümber piiranud maakaitseväed, keda oli viis korda rohkem kui pühade vägesid. Joseph Smith ja teised Kiriku juhid viidi Liberty vanglasse, kuhu nad jäid kogu talveks.

Tugevus keset vastuseisu Sissejuhatus Probleemid suurenesid, kui mõned inimesed avalikult prohvet Joseph Smithile vastu olid. Nende algusaegade pühade kogemustest võime õppida, et kui seisame silmitsi vastuseisuga, võime saada vaimset tuge, kui elame õigemeelselt ja toetame Issanda teenijaid.

Ülejäänud pühad sunniti osariigist lahkuma. Arutlege rühmana järgmiste küsimuste üle: Milliseid põhimõtteid võime nendest sündmustest õppida, mis aitavad meil paremini vastuseisu välja kannatada? Miks on tähtis, et me kriisi või vastuseisu ajal Päästja eeskuju järgime?

Mis juhtus Põhja-Missouris sellepärast, et mõned pühad seda ei teinud? Millal oled sa näinud, kuidas ühe inimese sõnad või teod panevad kedagi teist Kirikust hästi arvama? Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-ile.