Kuidas suurendada kolme CM-i liiget 2 nadala jooksul, Relvaseadus (lühend - RelvS)

Kui olete tõusnud korrusele kui teil on piisavalt jõudu , alustage "laskumist", lõdvestades lihaseid järk-järgult. Vahepeal treenige! Nii et teie munn muutub ainult pisut tumedamaks.

Seaduse reguleerimisala 1 Käesolev seadus reguleerib metsa majandamist taastuva loodusvarana, tagamaks inimesi rahuldav elukeskkond ja majandustegevuseks vajalikud ressursid looduskeskkonda põhjendamatult kahjustamata. Paragrahv 2. Mets Metsaks loetakse puittaimestiku kasvukohta pindalaga 0,5 ha või enam, mis vastab vähemalt ühele Kuidas suurendada liikmete riiklikku meditsiini nõuetest: 1 seal Kuidas suurendada kolme CM-i liiget 2 nadala jooksul puud kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti; 2 seda majandatakse puidu ja teiste metsasaaduste saamiseks või seal säilitatakse puittaimestikku käesolevas seaduses nimetatud viisidel kasutamiseks.

अनजाना मेहमान - Your Flix Exclusive

Paragrahv 3. Seaduse kohaldatavus 1 Käesolevat seadust kohaldatakse maa, sellel kasvava taimestiku ja seal eluneva loomastiku suhtes juhul, kui see maa on metsamaana maakatastrisse kantud või vastab käesoleva seaduse paragrahv 2 vähemalt ühe punkti nõuetele.

Paragrahv 4.

  1. Kuidas koolitada liiget suurendada
  2. Suurenda liikme harjutusi
  3. Kursused - Matemaatika ja statistika instituut
  4. Harjutused Suurendada osa

Riigimets 1 Stabiilse keskkonnaseisundi ja mitmekülgse metsakasutuse tagamiseks peab riigile kuuluva metsa pindala moodustama vähemalt 20 protsenti Eesti Vabariigi maismaa pindalast. Metsa korraldamine 1 Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta, koostada metsamajandamiskava või nõustada metsaomanikku, hinnata metsa majandamise viiside ja võtete sobivust ning metsandusalaste õigusaktide toimimist. Metsa korraldamise juhendiga sätestatakse: 1 metsa korraldamise objekt; 2 metsa kaardistamise tingimused; 3 metsa inventeerimise metoodika; 4 metsa majandamise viiside ja võtete kavandamine; 5 metsa raie mahu arvestamise metoodika; 6 metsa majandamise hindamise kord.

Paragrahv 6. Metsa inventeerimine 1 Metsa inventeeritakse vähemalt ühel järgmisel eesmärgil: 1 metsavarude arvestuse pidamine; 2 metsa seisundi hindamine; 3 metsanduse pikaajaline kavandamine; 4 metsa majandamise tulemuste ja metsa kasutamise viisi sobivuse hindamine; 5 metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituste koostamiseks algandmete kogumine.

Paragrahv 7. Metsamajandamiskava ja metsa majandamise soovitused 1 Riigimetsa majandamiseks koostatakse metsamajandamiskava metskondade või muude majandamisüksuste kaupa.

  • Suurenda liige 1 nädal kuni 15 cm
  • Relvaseadus – Riigi Teataja
  • Sõnniku kasutamine maheviljeluslikus külvikorras suurendas kultuuride saagikust.

Paragrahv 8. Metsa majandamise hindamine 1 Metsa majandamise hinnang antakse: 1 õigusaktide nõuete järgimise kohta metsa uuendamisel, kasvatamisel ja kasutamisel ning metsakaitsel; 2 metsamajandamiskavade ja metsa majandamise soovituste vastavuse kohta õigusaktide nõuetele.

Metsa majandamine Metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse. Paragrahv Metsa uuendamine 1 Metsa uuendatakse kaitse- ja tulundusmetsas. Hoiumetsas ei tohi inimene metsa looduslikku uuenemisesse sekkuda. Seemnepuudeks jäetakse seemnekandvusea saavutanud, suhteliselt hea tüve vormi, kitsa ja lühikese võra ning kiire kasvuga puud. Seemnepuude alammäära ei rakendata, kui raielangil: 1 ei leidu vastavate omadustega seemnepuid; 2 on olemas elujõuline looduslik uuendus; 3 on eeldused loodusliku uuenduse tekkimiseks raielanki ümbritsevatelt metsaosadelt.

Kuidas suurendada kolme CM-i liiget 2 nadala jooksul uuendamise kohustus 1 Metsaomanik on kohustatud uuendama kõik raiesmikud ja suurema kui 0,1 ha pindalaga kaitse- ja tulundusmetsa hukkunud osad kolme aasta jooksul, arvates raiest või hukkumisest.

Uuendusraie 1 Metsa uuendamiseks on lubatud teha uuendusraiet. Ekspertiisi tellimise ja tegemise korra sätestab metsakaitse eeskiri.

Lageraie 1 Lageraie korral raiutakse ühe aasta jooksul raie algusest arvates langilt kõik puud, välja arvatud: 1 seemnepuud ja järelkasv; 2 säilikpuud ja bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt 5 tm hektari kohta.

Raieaastaid ei loeta liitumisaja sisse. Turberaie 1 Turberaie jaguneb aegjärkseks, häil- ja veerraieks. Lageraiet ei tohi teha alal, mis on laiem kui pool metsa keskmisest kõrgusest. Lagedaks raiutud ala kõrvale võib teha uue lageraie pärast eelmise raiesmiku uuenemist.

Metsa kasvatamine 1 Metsa kasvatamiseks on lubatud teha hooldus- ja valikraieid ning reguleerida metsamulla vee- ja toitereþiimi. Valgustusraie 1 Valgustusraiet tohib Liikmete suurendamise programmid peapuuliigi valgustus- ja toitetingimuste parandamiseks ning metsa koosseisu kujundamiseks. Harvendusraie 1 Harvendusraiet tohib teha metsa väärtuse tõstmiseks metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimise teel ning lähitulevikus väljalangevate puude puidu kasutamise võimaldamiseks.

Sanitaarraie 1 Sanitaarraiet tohib teha nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate puude eemaldamiseks metsast, samuti ohuallikaks mitteolevate surevate või surnud puude raieks puidu kasutamise eesmärgil, kui see ei ohusta bioloogilist mitmekesisust.

Metsaamet võib nimetatud raiet doteerida või raieks soodustingimusi luua, kui ohtlik olukord on tekkinud metsaomanikust mitteolenevatel põhjustel. Valikraie 1 Valikraiet on lubatud teha püsimetsana majandatavates erivanuselistes segapuistutes, erivanuselistes puhtmännikutes ja puhtkuusikutes, mitmerindelistes puistutes ja hall-lepikutes. Lubatud raied Lubatud on üksnes käesoleva seaduse paragrahvidesja 34 nimetatud raied.

Impotentsuse vaskulaarne põhjus

Metsamulla vee- ja toitereþiimi reguleerimine 1 Metsamulla vee- ja toitereþiimi reguleerimisel tuleb arvestada keskkonnakaitse nõudeid. Metsakaitse 1 Metsa tervisliku seisundi halvenemise ja tuleohu vältimiseks kehtestatakse keskkonnaministri määrusega metsakaitse eeskiri.

Metsakaitse eeskirjaga sätestatakse: 1 metsakaitse nõuded metsa uuendamisel, kasvatamisel ja kasutamisel; 2 raielankide puhastamise viisid ja kord; 3 halva tervisliku seisundi või halbade pärilike omaduste tõttu metsas uuendusraie määramise alused; 4 lubatud hormoon- ja bakterpreparaatide ning mürkkemikaalide loetelu ja nende kasutamise kord; 5 abinõud, mis lubavad metsas hoida toorest koorimata okaspuitu ajavahemikul 1. Metsaamet lähtub reaalkoormatise seadmise nõudmisel õigusaktiga määratud tulekaitseabinõu ulatusest.

Metsateatis 1 Metsaomanik on kohustatud Metsaameti kohalikule asutusele esitama metsateatise, mis sisaldab andmeid: 1 kavandatud raie liikidest vastavalt käesoleva seaduse paragrahvideleja 34, metsauuendustöödest, metsakuivendussüsteemide ja metsateede ehitamisest ja uuendamisest ning nende tööde käigus loodus- ja muinsuskaitse nõuete tagamisest kaasa arvatud võtmebiotoopide säilitamine ; 2 metsakahjustustest.

Metsateatis loetakse esitatuks selle Metsaameti kohalikus asutuses registreerimise päevast või posti panemise päevast postitempli järgi. Omaniku õigused ja kohustused metsa majandamisel 1 Metsaomanikul on õigus tulekaitse kaalutlustel, metsa ökosüsteemi või sihtide, teede ja teiste rajatiste kaitseks peatada või keelata oma metsa, sihtide, teede ja teiste rajatiste kasutamine, kui ilmastikutingimused ei võimalda metsa või nimetatud rajatisi kasutada ilma metsa või rajatisi kahjustamata või ohtu seadmata.

Metsa kasutamise reguleerimine Metsa kasutamise reguleerimisel lähtutakse metsa kasutamise eesmärgist, sellest tulenevast metsakategooriast ja nendele vastavatest metsa kasutamise viisidest.

Kuidas kodus tõhusust kiiresti tõsta

Metsa kasutamise eesmärgid 1 Metsa kasutamise eesmärgid on: 1 loodusobjektide hoidmine; 2 keskkonnaseisundi kaitsmine; 3 majandusliku tulu saamine. Metsakategooriad ja metsa kasutamise viisid 1 Metsakategooriad on: 1 hoiumets; 2 kaitsemets; 3 tulundusmets.

Seaduse reguleerimisala 1 Käesolev seadus reguleerib metsa majandamist taastuva loodusvarana, tagamaks inimesi rahuldav elukeskkond ja majandustegevuseks vajalikud ressursid looduskeskkonda põhjendamatult kahjustamata.

Kaitsemets 1 Keskkonnaseisundi kaitsmiseks määratud mets kuulub kaitsemetsa kategooriasse. Kaitsemets paikneb: 1 kaitseala sihtkaitsevööndis, kus majandustegevus on kaitseala kaitse-eeskirjaga lubatud, ja piiranguvööndis; 2 randadel ja kallastel; 3 allikate ääres ja survelise põhjaveega aladel; 4 infiltratsioonialadel; 5 joogiveehaaretel; 6 uuristus- ja tuuleohtlikel aladel; 7 looaladel; 8 muinsuskaitse objektidel; 9 muudel planeeringuga määratud aladel.

Tulundusmets 1 Hoiu- või kaitsemetsaks määramata mets on tulundusmets. Võtmebiotoop 1 Võtmebiotoop käesoleva seaduse tähenduses on kaitset vajav ala tulundusmetsas, kus tõenäosus ohustatud, Kuidas suurendada kolme CM-i liiget 2 nadala jooksul või haruldaste liikide esinemiseks on suur, nagu väikeste veekogude ja allikate lähiümbrus, väikesed lodud, põlendikud ja soosaared, liigirikkad metsalagendikud, metsa kasvanud kunagised aiad, metsaservad, astangud, põlismetsa osad.

Riigimetsas korraldab võtmebiotoobi kaitset riigimetsa majandaja Metsaameti ettekirjutuse kohaselt. Metsakasutusõiguse kitsendused 1 Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas kehtivad võõra metsa kasutajale järgmised kitsendused: 1 metsas tohib viibida, ka marju, seeni, pähkleid, dekoratiivoksi, ravimtaimi ja dekoratiivtaimi või nende osi varuda metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, ökosüsteemi ning jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende paljunemisperioodil ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja omaniku või riigimetsa majandaja nõudeid järgides; 2 telkida ja lõket teha võib üksnes selleks ettevalmistatud kohtades või metsaomaniku või riigimetsa majandaja loal; 3 koertega võib metsas liikuda neid rihma otsas pidades, välja arvatud teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahil.

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali üleandmise ning metsamaterjali vedamise seaduslikkuse tõendamise kohustus, kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjalidega sooritatavad tehingud ning metsamaterjali vedu 1 Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali üleandja peab tõendama vastuvõtjale kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja selles veenduma, kui: 1 kasvava metsa raieõigus ja metsamaterjal võõrandatakse; 2 metsamaterjal antakse üle töötlemiseks, ladustamiseks või vedamiseks.

Metsamaterjali mõiste ei laiene metsa kõrvalkasutuse saadusele. Raadamine 1 Raadamine käesoleva seaduse tähenduses on raie, mida tehakse võimaldamaks maa kasutamist muul otstarbel peale metsa kasvatamise. Metsanduse arengukava 1 Metsanduse suunamine toimub riigi tasandil koostatud metsanduse arengukava kaudu. Arengukava koostamist korraldab Keskkonnaministeerium, koostamise kulud kaetakse riigieelarvest. Riigi ülesanded metsanduses 1 Riigi ülesanded metsanduses on: 1 metsapoliitika ja õigusaktide väljatöötamine; 2 riigi omandis oleva metsa valitsemine; 3 riigi omandis oleva metsa majandamine; 4 metsa hea seisundi tagamine; 5 erametsanduse toetamine; 6 metsa korraldamine ja arvestus; 7 riiklik järelevalve; 8 metsandusalase baashariduse ja metsateaduse korraldamine; 9 jahinduse suunamine.

Maakonna metsanõukogu 1 Maakonna metsanõukogu moodustatakse eesmärgiga koordineerida maakonnas metsamajanduslikku tegevust.

Tugevust suurendavad retseptid

Maakonna metsanõukogu koosseisu arvatakse: 1 maavalitsuse keskkonnakaitse ja maaga tegelevate struktuuriüksuste esindajad; 2 Metsaameti maakonnas asuva kohaliku asutuse esindajad; 3 riiklikku järelevalvet teostavate valitsusasutuste esindajad; 4 maaomanike ühenduste esindajad; 5 teiste asjassepuutuvate valitsusväliste organisatsioonide esindajad; 6 kohalike omavalitsuste ühenduste esindajad.

Metsa hea seisundi tagamine 1 Metsa hea seisundi tagamiseks riik: 1 kontrollib metsa uuendamisel kasutatavate metsaseemnete ja turustatava või riigimetsas kasutatava paljundusmaterjali kvaliteeti; 2 jälgib metsa tulekaitse olukorda ja rakendab meetmeid ulatuslike ja eriti ohtlike tulekahjude ennetamiseks ja kustutamiseks; 3 jälgib ja prognoosib metsa seisundit, rakendab meetmeid ulatuslike ja eriti ohtlike metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks; 4 rakendab abinõusid bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks; 5 jälgib metsa säästlikku majandamist.

Metsaressursi riiklik arvestus ja metsandusalane informatsioon 1 Riik peab arvestust metsa pindala, tagavara, paiknevuse ja seisundi kohta käesoleva seaduse paragrahv 6 kohaselt tehtavast inventeerimisest saadud andmete alusel riiklikus registris. Vähetootlik mets tähendab metsa, mille puidu tootmise võime pikema perioodi keskmisena on vähem kui 1 tm tüvepuitu 1 ha kohta aastas.

Erametsanduse toetamine 1 Erametsandust toetatakse: 1 metsa majandamise soovituste koostamisega; 2 nõustamisega; 3 ühistegevuse soodustamisega.

Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon edaspidi ESA on jookide valiku, serveerimise ja tutvustamisega tegelevate füüsiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon. ESA tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel oma liikmete ees. ESA on eraõiguslik juriidiline isik. ESA ametlikuks nimetuseks on: 4. ESA eesmärgiks on tõsta alkohoolsete ning mittealkohoolsete jookide tundmise ja serveerimise taset ning edendada joogikultuuri.

Riigimetsa kasutusõigus 1 Riigimetsa kasutusõigus kuulub riigimetsa majandamist korraldavale isikule või riigiasutusele edaspidi riigimetsa majandaja. Maksimaalse uuendusraie, valikraie ja harvendusraiega riigimetsast raiuda lubatud puidu koguse määrab igaks aastaks Vabariigi Valitsus riigimetsa majandajate viisi, lähtudes metsa majandamiskavadest. Kasvava metsa raieõigusega kaasneb õigus kasutada maad vastavalt raieõiguse sisule.

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müük riigimetsas 1 Kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali riigimetsas müüakse: 1 avalikul enampakkumisel; 2 eelläbirääkimistega pakkumisel; 3 kokkuleppehinnaga.

Nimetatud korraga määratakse: 1 kasvava metsa Liikmete seadmete liige ja metsamaterjali alghinna määramise metoodika; 2 kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müümise protseduurireeglid; 3 protestide lahendamise kord; 4 müügi järelevalve; 5 müügiviisi valik. Riigimetsa majandamisel lubatud tulundustegevus 1 Riigivara valitseja võib riigimetsa majandamisel lubada järgmisi tulundustegevusi: 1 metsa kasutusõiguse müük; 2 metsamaterjali ja teiste metsasaaduste müük; 3 metsasaaduste töötlemine ja töötlemissaaduste müük; 4 teenuste müük.

Riigimetsa majandamise kohustuslikud tööd 1 Riigimetsa majandaja on kohustatud: 1 tegema kõiki töid, mis on vajalikud riigimetsa võimalikult ulatuslikuks kasutamiseks looduse, keskkonna- ja sanitaarkaitseks, puidu saamiseks ja rekreatsiooniks; 2 täitma kõiki metsaomanikule käesoleva seadusega ja selle alusel antud õigusaktidega pandud kohustusi; 3 tellima riigimetsa majandamiskavad ja finantseerima nende koostamist.

Riigimetsa uuendamise, kasvatamise ja kasutamise ning metsakaitse finantseerimine Riigimetsa, välja arvatud keskuse majandatav riigimets, uuendamise, kasvatamise ja kasutamise ning metsakaitse finantseerimist korraldab riigivara valitseja, kelle valitseda riigimets riigivarana on antud.

liige suurendab, kui palju Paksendamise meetodid peenise

Keskus 1 Keskus on riigitulundusasutus, kelle majandustegevuse lubatud ulatuse, metsa majandamise kohustused ja tegevuse korraldamise sätestab käesolev seadus. Keskuse tegevuse korraldamine 1 Keskuse kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, kes korraldab keskuse strateegilist juhtimist.

Keskuse töötajatega sõlmib töölepingud keskuse peadirektor või peadirektori volitatud isik. Keskuse nõukogu 1 Nõukogu moodustakse kolmeks aastaks.

Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus. Nõukogu koosseisu kuuluvad: 1 kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget; 2 kaks Keskmine liikme suurus mees esindajat; 3 üks Majandusministeeriumi esindaja; 4 üks Rahandusministeeriumi esindaja; 5 kolm asjatundjat keskkonnaministri ettepanekul. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos nimetatud isiku Riigikogu liikme volituste lõppemisega.

Riigikogu, keskkonnaminister, majandusminister ja rahandusminister võivad enda nimetatud liikme enne volituste lõppemist tagasi kutsuda, kui: 1 ta on jätnud oma kohustused olulisel määral täitmata; 2 tal ei ole võimalust osaleda nõukogu töös; 3 tema töö- või teenistussuhted on lõppenud.

  • Põhikiri | Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon
  • Kuidas kodus tõhusust kiiresti tõsta - Puuviljad
  • Nüüd avalikustame traditsiooni kohaselt programmi iga üksuse eraldi.

Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või esimehe äraolekul tema asetäitja. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija. Protokolli kantud eriarvamuse kinnitab nõukogu liige oma allkirjaga.

Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda. Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.

Toesti, et saate suurendada munn Milline on liikme suurus uldiselt

Nõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise algusest või toimumisest. Keskuse majandatavast riigimetsast saadava tulu kasutamine 1 Keskuse majandatavast riigimetsast selle majandamisega saadav tulu edaspidi metsatulu on laekumised: 1 kasvava metsa raieõiguse müügist; 2 metsamaterjali ja muude metsasaaduste müügist; 3 teenuste müügist; 4 keskuse käsutuses oleva riigivara kasutamisest ja võõrandamisest; 5 keskuse ja riigimetsa kasutaja vahel sõlmitud lepingu tingimuste täitmisest.

Keskuse eelarve ja finantseerimine 1 Keskuse eelarve kinnitab keskkonnaministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, lähtudes riigieelarve seadusega sätestatud metsatulust, riigimetsa majandamiseks jäetud metsatulu osast ja eelmisest aruandeaastast ületulnud metsatulu jäägist. Keskuse valduses olev vara 1 Keskuse valduses olev vara moodustub talle riigi poolt kasutada antud varast ja keskuse enda tegevuse tulemusena tekkinud või soetatud varast, välja arvatud kasvav mets.

Keskuse valduses oleva vara kasutamisest, kasutusse Koorenimed liikme suurendamiseks ja võõrandamisest saadava tulu käsutamise erisus Keskuse valduses oleva riigivara kasutamisest, kasutusse andmisest ja võõrandamisest saadava tulu suhtes ei rakendata riigivaraseaduse paragrahv 16 lõikes 4, paragrahv 17 lõikes 2 ja paragrahv 24 lõikes 2 sätestatut.

Järelevalve ja kontroll riigimetsa majandamise üle 1 Keskuse tegevust kontrollib Riigikontroll. Riigikontrollil on kontrollimise tulemuse alusel õigus teha Riigikogule, keskkonnaministrile, majandusministrile ja rahandusministrile ettepanek käesoleva seaduse paragrahv 49 lõike 4 alusel nõukogu liige või liikmed tagasi kutsuda. Metsaameti ja tema kohalike asutuste teostatav kontroll toimub keskkonnaministri määratud ulatuses ja korras.

Suurenda liikme muut ja tegelikkus Harjutus videoliige suurendamiseks

Metsa uuendamise, kasvatamise ja kasutamise ning metsakaitse riiklik järelevalve Riiklikku järelevalvet metsa uuendamise, kasvatamise ja kasutamise ning metsakaitse seaduslikkuse üle teostavad keskkonnajärelevalve asutused keskkonnajärelevalve seadusega RT I86, sätestatud korras.

Vastutus käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide rikkumise eest 1 Käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide rikkumise eest kohaldatakse seadusega sätestatud korras: 1 füüsilistele isikutele - haldus- tsiviil- või kriminaalvastutust; 2 juriidilistele isikutele - haldus- ja tsiviilvastutust. Erastamisele määratud metsa majandamine 1 Erastamisele määratud metsa majandamist korraldab kuni võõrandamiseni keskkonnaminister või tema määratud asutus.

Seaduse jõustumine Metsa uuendamise, kasvatamise ja kasutamise, metsakaitse ning kasvava metsa ja metsamaterjali kasutamisega seotud õigusaktid viiakse käesoleva seadusega kooskõlla kolme kuu jooksul. Seni kehtivad need niivõrd, kuivõrd nad ei ole vastuolus käesoleva seadusega. Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine Tunnistatakse kehtetuks: 1 Metsaseadus RT I69, ;53, ; 57, ;49, ;42, ; 2 Metsakapitali seadus RT I57, ;6, ;86,