Testige oma liikme suurust,

Volinike kogu koosolek protokollitakse, protokollile kirjutab alla volinike kogu esimees ning saadab protokolli volinike kogu ja juhatuse liikmetele 5 tööpäeva jooksul pärast volinike kogu koosoleku toimumist. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine 7. EAL tasumäärade ja hinnakirjade kinnitamine; 4. Juhul, kui EAL liige jätab tähtaegselt liikmemaksu tasumata, siis on EAL-il õigus keelduda tema teenindamisest mistahes viisil.

Liikmeks vastuvõtmine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel Ühingu poolt etteantud vormil.

Testige oma liikme suurust

Allkirjastatud ning esitatud avaldus vaadatakse läbi esitamisele järgneval juhatuse koosolekul, kuid mitte hiljem kui 2 kaks kuud pärast avalduse esitamist. Kui juhatus keeldub taotlejat Ühingu liikmeks vastu võtmast, tuuakse otsuse välja ka keeldumise põhjused. Juhul kui liikme väljaarvamise põhjuseks on tasumata liikmemaks, annab juhatus liikmele aega liikmemaksu tasumiseks vähemalt 1 ühe kuu.

Testige oma liikme suurust

Võlgniku soovil on juhatusel õigus rakendada kokkuleppelist maksegraafikut võlgnevuse likvideerimiseks. Juhatuse otsusest teavitatakse Ühingu liiget kirjalikult taasesitatavas vormis hiljemalt 1 ühe nädala jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Castration

Liikmete õigused ja kohustused 4. Ühingu juhtimine 5.

Sa oled siin

Igal üldkoosolekul osaleval Ühingu tegevliikmel on 1 üks hääl. Korralise üldkoosoleku, millel kinnitatakse Ühingu majandusaasta aruanne, kutsub juhatus kokku hiljemalt viie kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.

Seadusemuudatused Alampalka ehk miinimumpalka peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Lisaks on alampalgaga seotud erinevad tasud, nt lasteaiatasu, elatisrahad jne.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata koht, kus saab majandusaasta aruandega eelnevalt tutvuda. Teates näidatakse ära üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

Artikkel 1 — Üldsätted 1. Eesti Autospordi Liit lühinimetus EAL on oma liikmete huvides vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mis ühendab Eestis autospordi ja autondusega tegelevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid nende töö edendamiseks ning koordineerimiseks. EAL on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Juhatus on kohustatud tegutsema Ühingu liikmete Testige oma liikme suurust lähtuvalt ning majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus 6.

Arvustused

Majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhatuse liikmed ja see esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks. Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine 7.

Testige oma liikme suurust

Ühingu likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras. Ühingu likvideerijad määrab üldkoosolek vabatahtliku likvideerimise korral või kohus sundlõpetamise korral.

Kui ükski kandidaat ei ole saanud vajalikku häälteenamust, korraldatakse valimiste teine voor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel.

Ühingu ühinemine või jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras. Ühinemise või jagunemise otsuse võtab vastu üldkoosolek ning see on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾ üldkoosolekul osalenud või esindatud tegevliikmetest.

Testige oma liikme suurust

Mittetulundusühingu Eesti abi- ja Teraapiakoerte Ühing põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud Ühingu üldkoosolekul