Suurenenud liikme vahemalt 5 cm

Valla lipu alalise heiskamise otsustab vallavalitsus. Kui õebrigaadi varustuseks on kiirabiauto, peab õebrigaadi teiseks liikmeks olema isik, kes vastab kiirabibrigaadi kolmandale liikmele kehtestatud nõuetele. Hääletussedelitele kantakse kandidaadid tähestikulises järjekorras. Kontrolliülesanne sisaldab kontrollitava asutuse nime, kontrolli eesmärki ja ulatust, kontrolli läbiviimise õiguslikke aluseid, kontrollijate nimesid ja kontrollimise aega. Varsti pärast.

Määrus sätestab nõuded kiirabibrigaadi koosseisule ja varustusele, sealhulgas kiirabiautodele ja meditsiiniseadmetele, ning kehtestab kiirabibrigaadi tööjuhendi.

Kiirabibrigaadi koosseis 1 Kiirabibrigaadid jaotatakse reanimobiili- arsti- ja õebrigaadiks. Kiirabibrigaad on kolmeliikmeline.

Tegevuskava on rajatud A.

Loa võib anda kiirabi osutamisetagamiseks riikliku tähtsusega suurüritusel, elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks või muu põhjendatud ja tavaolukorrast erineva olukorra korral. Vähendatud koosseisuga kiirabibrigaad 1 Vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadid jaotatakse järgmiselt: reanimobiilibrigaad, arstlik toetusbrigaad, arstibrigaad ja õebrigaad.

Suurenenud liikme vahemalt 5 cm

Vähendatud koosseisuga kiirabibrigaad on kaheliikmeline. Kui õebrigaadi varustuseks on kiirabiauto, peab õebrigaadi teiseks liikmeks olema isik, kes vastab kiirabibrigaadi kolmandale liikmele kehtestatud nõuetele.

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" §-i 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel. Padise valla põhimääruse eesmärk Padise valla põhimäärus on õigusakt, milles sätestatakse: 1 volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, volikogu komisjonide moodustamise kord, õigused ja kohustused ning volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kord; 2 vallavalitsuse moodustamise, vallavanema valimise kord, vallavalitsuse pädevus; 3 valla ametiasutuste moodustamise kord; 4 valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja selle täitmise aruande läbivaatamise ja kinnitamise ning avalikustamise kord; 5 valla õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise kord: 6 valla sümbolid ja nende kasutamise kord. Padise valla õiguslikud alused 1 Padise vald edaspidi vald kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest seadustest ja nende alusel ning täitmiseks antud õigusaktidest, sealhulgas Padise valla põhimäärusest edaspidi põhimäärusrahvusvahelistest lepingutest, lepingutest riigiorganitega, teiste omavalitsusüksustega või nende liitudega. Padise valla omavalitsusorganid 1 Valla esinduskoguks on volikogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel. Padise valla lipp ja vapp 1 Valla lipp on täisnurkne sinine kangas, mille vardapoolses servas paiknevad kahes reas punavalged maleruudud.

Kui õebrigaadi varustuseks on muu lubatud sõiduk, võib õebrigaadi teiseks liikmeks olla isik, kes vastab kiirabibrigaadi teisele või kolmandale liikmele kehtestatud nõuetele ning nii õebrigaadi juht kui õebrigaadi teine liige peab omama muu lubatud sõiduki juhtimise õigust.

Käesoleva lõike alusel antud luba peab olema Eesti Haigekassaga kooskõlastatud.

Suurenenud liikme vahemalt 5 cm

Esmase abi brigaadi koosseis 1 Esmase abi brigaadi juht, kes koordineerib brigaadi tegevust sündmuskohal telemeditsiiniliste vahendite kaudu, peab vastama arstibrigaadi juhile kehtestatud nõuetele. Ta peab olema saanud vähemalt tunnise erakorralise meditsiini alase täienduskoolituse Terviseametis kooskõlastatud programmi alusel ja tal peab olema sellekohane tunnistus.

Sel juhul valmistab volikogu otsuse eelnõu ette volikogu esimehe poolt määratud isik. Eelnõule lisatakse nimekiri isikutest koos sidevahendite andmetegakeda kutsuda volikogu istungile ja kellele saata otsuse koopia.

Esmase abi brigaadi kolmandal liikmel peab olema alarmsõiduki juhtimise õigus. Loale tuleb märkida esmase abi brigaadi tegevuse eest vastutav isik ja tema asukoht vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule.

Suurenenud liikme vahemalt 5 cm

Kiirabibrigaadi varustus 1 Kiirabibrigaadi varustus on kiirabiauto, meditsiiniseadmed, tarvikud, vahendid, ravimid ja muud preparaadid. Kiirabiauto välisilme, kaasa arvatud valgus- ja heliseadmete paigaldus, peab vastama liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele.

Kui kiirabibrigaadi pidajal on rohkem kui kolm kiirabibrigaadi, tagab ta töökorras lisavarustuse olemasolu vähemalt ühe kiirabibrigaadi varustuse ulatuses iga kolme kiirabibrigaadi kohta.

Suurenenud liikme vahemalt 5 cm

Loa võib anda kiirabi osutamise tagamiseks riikliku tähtsusega suurüritusel, elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks või muu põhjendatud ja tavaolukorrast erineva olukorra korral. Esmase abi brigaadi varustus Esmase abi brigaadi varustus on kiirabiauto, meditsiiniseadmed, tarvikud, vahendid, ravimid ja preparaadid, millele kohaldatakse käesoleva määruse § 6 lõigetes 2—5 kehtestatud nõudeid.

Kiirabibrigaadi ja esmase abi brigaadi tegevus 1 Kiirabibrigaad ja esmase abi brigaad kontrollib väljasõidueelsel perioodil pärast Suurenenud liikme vahemalt 5 cm ülevõtmist ja enne väljakutse andmete saamist ettenähtud varustuse ja sidevahendite olemasolu ja töökorras olekut ning on tegutsemisvalmis vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud kiirabibrigaadide, haiglate, politsei- ja päästeasutuste ning Terviseameti vahelisele kiirabialase koostöö korrale edaspidi koostöö kord.

Suurenenud liikme vahemalt 5 cm

Esmase abi brigaadi kolmas liige on kohustatud täitma kiirabibrigaadi kolmandale liikmele kehtestatud nõudeid. Kiirabibrigaadi koosseisu rakendussätted 1 Õebrigaadi juhina juba töötav käesoleva määruse § 3 lõike 4 punktis 3 nimetatud õde peab vastama nõuetele hiljemalt 1. Peale täienduskoolituse nominaalperioodi lõppemist peab kiirabibrigaadi kolmas liige vastama käesoleva määruse § 3 lõikes 6 kehtestatud nõuetele.

Suurenenud liikme vahemalt 5 cm

Määruse kehtetuks tunnistamine.