Rongas liikme suuruse vahendamiseks

Kui põhikirjas ei ole soodustatud isikute ringi määratud, loetakse soodustatuks kõik isikud, kellel on õigus saada väljamakseid, lähtudes sihtasutuse eesmärgist. Avaldusele lisatakse: 1 asutamisotsus ja sellega kinnitatud põhikiri; 2 [Kehtetu — RT I , 59, - jõust. Nõukogu koosoleku toimumisest ja päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt kolm päeva. Ettevõtte juhatus on seisukohal, et strateegia kuulub ettevõtte ärisaladuste hulka ning ei kuulu avalikustamisele.

Sihtasutuse asutamine testamendi alusel 1 Sihtasutuse võib asutada notariaalselt tõestatud testamendi alusel, mis peab sisaldama käesoleva seaduse § 6 nõuetele vastavat asutamisotsust. Sihtasutuse põhikiri 1 Sihtasutuse põhikiri peab olema kirjalik.

Põhikirjas tuleb märkida: 1 sihtasutuse nimi; 3 sihtasutuse eesmärk; 4 sihtasutusele vara üleandmise kord; 5 soodustatud isikute ring, välja arvatud siis, kui soodustatud on kõik isikud, kellel on õigus saada väljamakseid, lähtudes sihtasutuse eesmärgist; 6 sihtasutuse tähtaeg, kui see asutatakse tähtajaliselt; 7 sihtasutuse vara jaotus sihtasutuse lõpetamise korral; 8 juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus; 81 juhatuse liikmete arv, mis võib olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana; 9 nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus; 10 audiitori määramise ja tagasikutsumise kord, samuti tema volituste kestus; 11 põhikirja muutmise kord; 12 kas ja millistel tingimustel on asutajal õigus sihtasutust lõpetada; 13 juhatuse ja nõukogu liikmete tasustamise kord; 14 vara kasutamise ja käsutamise kord; 15 muud seaduses sätestatud tingimused.

Kui põhikirjasäte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut. Soodustatud isikud Soodustatud isikuks on isik, kellele vastavalt sihtasutuse põhikirjale võib sihtasutuse varast teha väljamakseid. Kui põhikirjas ei ole soodustatud isikute ringi määratud, loetakse soodustatuks kõik isikud, kellel on õigus saada väljamakseid, lähtudes sihtasutuse eesmärgist.

Sihtasutuse asutamine 1 Rongas liikme suuruse vahendamiseks asutamisel peavad asutajad sihtasutuse nimel tegutsemiseks kasutama sihtasutuse kavandatavat nime koos täiendiga "asutamisel". Kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 2 eurot ja maksimaalsuurus on 10 eurot.

Loome kodusid targalt

Käesoleva põhikirja punktis 2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 70 senti iga aktsia, millest igaüks annab Seltsi aktsionärile 1 ühe hääle. Aktsiate kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab aktsionäride üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamisel on aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga.

Rongas liikme suuruse vahendamiseks

Sissemaksed Seltsi aktsiakapitali võivad olla nii rahalises kui ka mitterahalises vormis. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab Seltsi juhatus, võttes aluseks mitterahalise sissemakse esemeks oleva asja või õiguse hariliku väärtuse.

Egypt is building a New Capital City with a Mega Project

Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele ostueesõigust ei ole. Aktsionäril on õigus aktsiat pantida.

  1. Iga suurusega fotode peenis
  2. Ettevõtja Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus, ning käesolevas seaduses sätestatud äriühing.
  3. Sihtasutuste seadus – Riigi Teataja
  4. Alljärgnevalt on esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: Jagunemiskava heakskiitmine Seltsi nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku kiita juhatuse poolt

Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse. Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas ettenähtud tingimustel.

Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas kuue kuu jooksul Seltsi majandusaasta lõppemisest.

Rongas liikme suuruse vahendamiseks

Korralisest üldkoosolekust peab aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm nädalat. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada Seltsi juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse. Jagunemiskava, põhikirja uue projekti, jagunemisaruande, audiitori aruande ja jagunemises osalevate ühingute kolme viimase majandusaasta aruannete ja tegevusaruannetega on võimalik tutvuda Seltsi asukohas.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ning aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Seltsi nõukogu ja juhatus esitavad Põhikirja muudetakse selleks, et viia põhikiri kooskõlla Eesti Vabariigi seadusandluses toimunud muudatustega ning täpsustada üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse õigusi ja kohustusi. Seltsi asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik. Seltsi aktsia nimiväärtus on 10 kümme Eesti krooni ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ühte liiki ja annavad omanikele ühesugused õigused.

Rongas liikme suuruse vahendamiseks

Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused. Aktisakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek.

Rongas liikme suuruse vahendamiseks

Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale. Aktsia eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega.

Rahaline sissemakse tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus määratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalises sissemakse eset juhatuse asemel ekspert.

Rongas liikme suuruse vahendamiseks

Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse hindamise kontrolli kohta. Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada.

HÜT aruanne - Harju Elekter

Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule ostueesõigust ei ole. Aktsionäril on õigus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsutustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse. Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on vähemalt üks kümnendik aktsiakapitali suurusest.

Reservkapitali kantakse igal aastal vähemalt üks kahekümnendik Seltsi puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Üldkoosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid.

Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks. Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikel on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas sätestatud tingimustel.

Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Teade korralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne üldkoosolekut.