Oravad liikme suurendamiseks

Volikogu määrustele ja teistele volikogu dokumentidele kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja. Vallal on keelatud laenu andmine või tagamine. Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine: Küsimuse arutamisele istungil või koosolekul võidakse kutsuda ka avaldaja või tema esindaja.

Kui umbusaldust avaldatakse valitsuse liikmele, siis väheneb valitsuse liikmete arv kuni uue, täiendava valitsuse liikme kinnitamiseni. Vallavalitsuse pädevus Vallavalitsus: Valitsus võib taotleda volikogu ees volikogu poolt vastuvõetud määruse või otsuse uuesti läbivaatamist. Valitsusel on õigus siduda volikogu määruse või otsuse vastuvõtmine usaldushääletusega ning sellisel juhul on nõutav volikogu koosseisu häälteenamus.

Vallavalitsuse määrustele ja korraldustele esitatavad nõuded ning nende jõustumine Määrused ja korraldused avalikustatakse enne nende jõustumist vallakantseleis ning on kättesaadavad kõigile isikutele. Ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mis on mõeldud üksnes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks.

Vallavalitsuse määrused ja korraldused vormistatakse ja avalikustatakse eesti keeles.

Urmas Jaagantreporter Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart tuli välja ettepanekuga vähendada linnavolikogu liikmete arvu lt le. FOTO: Tairo Lutter Möödunud nädalal esines Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart üsna ootamatu ettepanekuga vähendada linnavolikogu liikmete arvu lt le, nii nagu see oli enne

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui määruses eneses pole sätestatud hilisemat tähtaega. Valitsuse korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need tuleb saata täitjatele ja teistele asjaosalistele. Määrustele ja teistele valitsuse dokumentidele kirjutab alla vallavanem ja vallasekretär. Vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel on valla õigusaktide algatamise õigus. Algatus kohaliku elu küsimustes vallavolikogu või valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks esitatakse vallavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri.

Hea tahte märk: oravad toetasid Tallinnas Keskerakonda

Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga. Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus volikogus või valitsuses.

Igaühel on õigus taotleda volikogult või valitsuselt nende poolt vastuvõetud õigusaktidesse muudatuste tegemist või nende tühistamist, kui nendega on seadusvastaselt kitsendatud tema õigusi. Volikogu peab taotluse läbi vaatama kahe kuu jooksul, valitsus — ühe kuu jooksul. Taotluse esitaja kutsutakse istungile, kus taotlust arutatakse. Teade istungi aja ja koha kohta antakse edasi vähemalt neli päeva enne istungi toimumist.

Oravad liikme suurendamiseks

Taotlust võib arutada ka taotleja mitteilmumise korral. Kui volikogu või valitsus jätab antud õigusakti muutmata või tühistamata, on taotlejal õigus pöörduda kohtusse. Vallavara on vallale kuuluv vara, mille valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab volikogu. Vallavara on valla kui kohaliku omavalitsusüksuse omandis olevad vallas- ja kinnisasjad ning valla varalised õigused ja kohustused.

Valla eelarvesse laekuvad maksud ja valla kasuks seatud reaalkoormistest tulenevad võlad loetakse vallavaraks neile nõudeõiguse tekkimise päevast. Valla asutused ja osalemine ettevõtluses Vald võib teenuste osutamiseks asutada valla asutusi, mis ei ole juriidilised isikud, olla osanikuks või aktsionäriks valla arengu seisukohast olulises äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingu liikmeks.

Kuuga kaks liiget vähem: Reformierakond hindab liitumiskampaaniat edukaks

Valla asutuse asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu. Valla asutuse põhikirja kinnitab volikogu. Asutuse töökorralduse määrab ning asutuse juhi kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Maksud Kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestatakse enne vallaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmist või eelarve muutmist ja neid rakendatakse eelarveaasta algusest või koos lisaeelarve või eelarve muutmisega.

Koormised Koormis on kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirja täitmiseks. Koormise võib kehtestada füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

Koormise määramisel kehtestatakse koormise olemus, ulatus, täitmise tingimused ja kord.

Oravad liikme suurendamiseks

Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul. Isiku põhjendatud taotlusel on volikogul õigus lubada isikul koormise täitmise eest maksta raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks.

Koormise täitmiseks vajalike tööde maksumus määratakse koormise kehtestamisel. Koormise täitmist kontrollib vallavalitsus vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale. Koormist ei või asendada maksuga kohalikku eelarvesse.

Koormisena ei või kehtestada trahve, teenustasusid, lõive ega muu nimetusega rahalisi makseid. Koormis ei või olla lepingu objektiks. Arengukava koostamine ja vastuvõtmine Valla arengukava koostatakse vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks. Kui vallal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema kavandatud selleks perioodiks. Arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustab volikogu valla raamatukogude kaudu enne selle vastuvõtmist.

Hiljemalt iga aasta 1. Arengukava muutmise vajadust tingivate asjaolude ilmnemisel on vallavalitsusel õigus ja kohustus algatada volikogus arengukava muutmise menetlus. Arengukava on aluseks: Valla üldplaneering ja arengukava ei tohi olla vastuolus.

MIS OOTAB TEID EES LÄHITULEVIKUS? SUHETES? TÖÖS/RAHAS? VABAL AJAL? 3 VARIANTI.

Valla eelarve Valla iseseisev eelarve koosneb ühe eelarveaasta tuludest ja kuludest, mis kokkuvõttes viiakse tasakaalu.

Vallal on keelatud laenu andmine või tagamine. Laenu võib anda üksnes õppelaenuks valla eelarves selleks otstarbeks ettenähtud summa piirides. Eelarve projekt ning eelarve muudatuste projekt avalikustatakse üldiseks teadmiseks vallaelanikele vähemalt üks nädal enne selle arutamist volikogu eelarvekomisjoni koosolekul ja volikogu istungil, vastuvõetud eelarve ning selle muudatused ja eelarve täitmise aruanne avaldatakse üldiseks teadmiseks vallaelanikele.

Avalikustamine toimub valla raamatukogude kaudu. Valla eelarveaasta algab 1. Valla eelarve koostamine ja jõustumine Valla eelarve koostatakse seaduses sätestatud korras, arvestades valla arengukava.

Eelarve või selle projekti muutmise ettepanekule, mis tingib nendes ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise või kulude ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad. Ettepaneku läbivaatamisel tuleb selle kohta ära kuulata vallavalitsuse arvamus. Valla eelarve jõustub seaduses ettenähtud tähtajal. Volikogu võib anda vallavalitsusele õiguse kasutada eelarveväliseid summasid volikogu määratud suuruses ilma volikogu eelneva otsuseta.

Selliste summade kasutamise kohta esitab vallavalitsus aruande järgmisele volikogule istungile. Volikogu ja valitsuse töövorm on istung. Volikogu ja valitsuse komisjoni töövorm on koosolek. Vallavolikogu ja vallavalitsuse asjaajamiskeel on eesti keel. Igaühel on õigus pöörduda valla ametiisikute poole eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid. Volikogu esimees: Volikogu esimehe äraolekul, samuti juhtudel, kui ta ei saa oma ülesandeid täita enesetaanduse tõttu, asendab teda volikogu aseesimees.

Volikogu esimehe ja aseesimehe äraolekul asendab volikogu esimeest vanim volikogu liige. Volikogu kokkukutsumine Volikogu korralise istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja volikogu poolt kehtestatud korras. Volikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjon hiljemalt Oravad liikme suurendamiseks päeval arvates valimistulemuste väljakuulutamisest.

Volikogu esimest istungit kuni volikogu esimehe valimiseni juhatab valla valimiskomisjoni esimees. Volikogu kokkukutsumisel tuleb kutses ära näidata arutusele tulevad küsimused ja kutse peab olema volikogu liikmele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne volikogu istungit.

Volikogu esimees või tema asendaja kutsub volikogu erakorralise istungi kokku valitsuse või vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende esitatud küsimuste arutamiseks.

Volikogu esimehe valimine Volikogu liikmed esitavad volikogu esimehe ja aseesimehe kandidaadid. Volikogu esimehe kandidaadid tutvustavad ennast ja oma seisukohti kuni minutilises sõnavõtus ning vastavad volikogu liikmete küsimustele.

Esinemise järjekorra otsustab volikogu. Volikogu esimehe kandidaadid võivad esitada enesetaanduse kuni häältelugemiskomisjoni moodustamiseni. Volikogu moodustab vähemalt 3-liikmelise häältelugemiskomisjoni. Häältelugemiskomisjon kannab kandidaatide nimed hääletussedelitele.

Valituks osutub volikogu koosseisu poolthäälteenamuse saanud kandidaat. Kui ükski kandidaat ei saanud volikogu koosseisu poolthäälteenamust, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel. Kui kandidaate oli ainult kaks ja volikogu esimees ei osutunud valituks esimeses hääletusvoorus või ka teises hääletusvoorus ei saanud kumbki kandidaat volikogu koosseisu poolthäälteenamust, siis alustatakse uuesti kandidaatide esitamist ja läbiarutamist samal päeval volikogu koosseisu poolthäälteenamuse otsuse alusel.

Volikogu koosseisu poolthäälteenamuse puudumisel alustatakse volikogu esimehe valimise protseduuri uuesti nädala jooksul. Valimistulemused vormistatakse volikogu otsusega. Volikogu aseesimehe valimine toimub volikogu esimehe valimiseks sätestatud korras. Küsimuste arutelu volikogus Volikogu tööd korraldab Oravad liikme suurendamiseks istungeid juhatab volikogu esimees või tema asendaja.

Volikogu esimees korraldab vajadusel arutusele tulevate küsimuste ettevalmistamist volikogu poolt. Volikogu võib valitsusele anda ettevalmistamiseks volikogus arutusele tulevaid küsimusi. Volikogu istungid on üldjuhul avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui arutatavat küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

Volikogu arutab istungi kutses märgitud ja nõutavas korras ettevalmistatud küsimusi. Volikogu istungist võivad sõnaõigusega osa võtta vallavalitsuse liikmed, samuti volikogu poolt istungile kutsutud isikud. Sõna andmise otsustab istungi juhataja. Hääletamine volikogus Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab. Hääletamine volikogus on avalik. Isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel.

Volikogu otsustused fikseerib istungi juhataja. Volikogu otsustused tehakse poolthäälte enamusega. Käesoleva põhimääruse punkti 20 alapunktides 1. Volikogule saab üldjuhul esitada vastuvõtmiseks määruste ja otsuste projekte, millega vallavalitsus on eelnevalt tutvunud.

Volikogu kinnitab istungil määruse või otsuse projekti koos volikogu tehtud muudatustega või lükkab selle tagasi. Umbusaldusmenetlus volikogus Vähemalt neljandik volikogu koosseisust võib algatada umbusalduse avaldamise volikogu esimehele, aseesimehele, vallavanemale, vallavalitsuse liikmele või volikogu komisjoni esimehele.

IRL viskas Sauel oravad koalitsioonist välja

Umbusalduse avaldamine toimub koosseisu häälteenamusega ja see toob kaasa volikogu esimehe, aseesimehe või volikogu komisjoni esimehe ametist vabastamise ning vallavanema või valitsuse liikme töölt vabastamise volikogu usalduse kaotamise tõttu.

Volikogu tegutsemisvõimetus Volikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta: Kui volikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed seadusega ettenähtud korras.

Sellisel juhul kutsub volikogu istungi kokku ja seda juhatab kuni volikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees või tema asendaja. Kui volikogu muutub tegutsemisvõimetuks vähem kui kuus kuud enne kohaliku omavalitsuse volikogude korralisi valimisi ning volikogu liikmete kohtade täitmiseks ei piisa volikogu asendusliikmeid, otsustab käesoleva põhimääruse punkti 20 alapunktis 1.

Volikogu esimehel ja aseesimehel on õigus tagasi astuda, jäädes samal ajal volikogu liikmeks. Volikogu komisjonid Volikogu võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Komisjonide esimehed valitakse volikogu liikmete hulgast. Teised komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildisel.

Komisjonid moodustatakse valla elu valdkondade kaupa volikogu tegevuse kavandamiseks antud valdkonnas, volikogule ja valitsusele arvamuse esitamiseks ning otsuseprojektide ettevalmistamiseks ja läbivaatamiseks. Komisjoni moodustamine ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega.

Komisjoni likvideerimine, reorganiseerimine ja selle koosseisu muutmine toimub komisjoni ettepanekul või volikogu algatusel. Vallavolikogu moodustab revisjonikomisjoni, eelarvekomisjoni, majanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja haridus- ja kultuurikomisjoni ning võib moodustada teisi Oravad liikme suurendamiseks komisjone.

Komisjonidele suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu, vallavolikogu esimees, vallavalitsus ja vallavanem. Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees. Komisjon teeb otsustuse, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest, häälte võrdsuse korral on otsustav esimehe hääl. Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutab alla komisjoni esimees.

Orava valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele. Protokollidega on võimalik tutvuda vallasekretäri kaudu. Vallavalitsusel ja komisjonide liikmetel on õigus saada protokolli koopia. Isikutel, kellesse puutuvaid küsimusi käsitleti, on õigus saada hiljemalt seitsme päeva jooksul väljavõte protokollist. Komisjoni otsustused on soovitusliku iseloomuga vallavolikogu määruste ja otsuste või vallavalitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.

Orava valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine Vastu võetud

Komisjon annab tehtud tööst vallavolikogu ees Oravad liikme suurendamiseks vähemalt üks kord aastas. Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha vallavolikogule ettepanekuid ekspertiisi tellimiseks ning saada vallavalitsuse liikmetelt, vallaametnikelt ja vallaasutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni.

Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees koostöös vallavolikogu sekretäriga. Vallavolikogu komisjoni liikmete, v. Kui vallavalitsuse ametnikele tehakse kohustuslikuks osalemine vallavolikogu või vallavolikogu komisjoni töös väljaspool tööaega, hüvitatakse neile osalemine vallavolikogu poolt sätestatud korras. Komisjoni esimees või liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

Komisjoni esimehe või liikme volitused lõpevad vallavolikogu vastavas otsuses märgitud kuupäevast. Komisjoni esimehe tagasiastumisel loetakse tagasiastunuks kogu komisjon. Komisjoni liikme tagasikutsumise võib algatada vallavolikogu komisjon, samuti vähemalt kolm vallavolikogu liiget.

Komisjoni liikme tagasikutsumine otsustatakse vallavolikogu koosseisu häälteenamusega. Revisjonikomisjon Volikogu moodustab oma volituste ajaks vallavalitsuse tegevuse kontrollimiseks vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

Revisjonikomisjoni esimees ja liikmed valitakse volikogu liikmete hulgast. Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt kaks korda aastas: Avastatud puudustest ja nende kõrvaldamise ettepanekutest teatab revisjonikomisjon kirjalikult vallavalitsusele, kes võtab 10 päeva jooksul revisjoniakti saamisest seisukoha ning esitab selle koos aktiga volikogule.

Revisjonikomisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente. Revisjonikomisjon peab enne valla eelarve täitmise aruande kinnitamist volikogule oma töö tulemustest aru andma ning esitama märkused ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks. Volikogule esitatud ettepanekud, avaldused ja kaebused suunab volikogu esimees vastamiseks kas vallavalitsusele või volikogu vastavale komisjonile.

Oravad liikme suurendamiseks

Enne arutamist valitsuse istungil või komisjoni koosolekul tutvub üks vallaametnik või komisjoni liige asjaoludega ning valmistab ette vastuse, korralduse, otsuse või määruse projekti. Küsimuse arutamisele istungil või koosolekul võidakse kutsuda ka avaldaja või tema esindaja. Kui lahend ei rahulda avaldajat, võetakse see avaldaja taotlusel volikogu istungi päevakorda, kus kinnitatakse valitsuse või komisjoni poolt vastuvõetud lahend või saadetakse küsimus tagasi uueks läbivaatamiseks. Vallavalitsuse töö korraldamine Vallavalitsuse juht on vallavanem, kes esindab valitsust.

Vallavanema äraolekul asendab teda vallavalitsuse liige. Vallavanema ettenägemata äraolekul ootamatu haigestumine jms asendab vallavanemat kuni volikogu poolt asendamise küsimuse lahendamiseni valitsuse liige.

Valitsuse istungit juhatab vallavanem või tema asendaja. Vallavalitsus on otsustusvõimeline, kui tema istungist võtab peale vallavanema või tema asendaja osa vähemalt pool valitsuse koosseisust.

Valitsuse otsustused tehakse poolthäälteenamusega. Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti. Vallavanem või tema asendaja võib istungile kutsuda ka teisi isikuid.

Oravad liikme suurendamiseks

Vallavalitsuse määrustele ja teistele dokumentidele kirjutavad alla vallavanem või tema asendaja ja vallasekretär. Vallavalitsuse täpsema töökorra, komisjonide moodustamise alused ja korra ning tegevuse alused otsustab vallavalitsus ja informeerib sellest volikogu.

Vallavalitsuse liikmete igapäevane töö toimub personaalse tööjaotuse ja isikliku vastutuse alusel, mis tehakse teatavaks vallavolikogule, vallaametnikele ja vallaelanikele. Vallavanem: Vallavanem võib volitada teisi isikuid esindama valda või vallavalitsust temale antud pädevuse piires; Umbusaldusavalduse poolt hääletas 11 ja vastu viis volikogu liiget.

Vastavalt hääletustulemustele leiti Saue linnapea Harry Pajundi ja abilinnapea Rafael Amos olevat sobimatud jätkamaks oma ametikohtadel ning järgmise päevakorra punktina algatati uue Saue linnapea valimine. Uus koalitsioon lubab alustada viivitamatult Saue algkooli projekteerimise ja ehitustöödega. Kiiremas korras plaanitakse lahendada muusikakooli ja huvikeskuse ruumiprobleemid. Kinnitatakse, et algkooli lapsed jätkavad kooliskäimist ühes vahetuses.