Koor ajutise liikme jaoks

Kuidas arvutada põhipuhkuse teenimist, kui töötaja töötab osalise tööajaga, näiteks 3 tundi nädalas? Mida selle teadmisega teha? Mis saab, siis kui taotletakse alla 2,7milj määra? Kui dirigent juhatab nii puhkpilli- kui ka keelpilliorkestrit, aga tal on puhkpilliorkestrijuhi kutsetunnistus, kas siis sellest piisab?

Mis sunnib koori tegevuse lõpetama? Samasse suurusjärku jäävad populaarsemad spordialad jalgpall, kulturism ja fitness. Kõige populaarsem spordiala oli Teadaolevalt ei ole meie koori­tegevust põhjalikult kirjeldatud.

Puhverdatud otsigutulemused

Siin­kohal annan Tartu koorilaulu valdkonnast aastatel — lühikese ülevaate, mis põhineb minu samasisulisel uuringul. Valdkonna arendusorganisatsioonid Eraldi piirkondlikku lauljate või dirigentide ühendust Tartus ei ole. Kõige enam koordineerib valdkondlikku tegevust linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutus Tiigi seltsimaja, kes korraldab laulupäevi, kureerib Tartu laulupidu jms.

Koor ajutise liikme jaoks

Tähtis osa on linnavalitsuse kultuuriosakonnal, kes jagab kooridele tegevustoetusi, mille kaudu toetatakse 7—26aastaste ja üle 60aastaste tartlaste harrastustegevust.

Koolikooride tegevus kuulub haridusosakonna alla. Tartlastest dirigendid ja lauljad olid aastatel — esindatud mitmes üleriigilises otsustuskogus: Eesti Koori­ühingu juhatuses, Eesti Kooriühingu muusikanõukogus, mees- sega- ja kammerkooride alaliitude juhatuses ning muusikaõpetajate alaliidu laiendatud juhatuses. Tartus tegutseb kaks koorikooli: Karlova koolis ja E STuudio koori- ja tantsukoolis.

Tartus on üks kahest väljaspool Tallinna asuvast muusikakoolist — Heino Elleri muusikakool, kust sirguvad ka noored koorijuhid Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias saab õppida muusikaõpetajaks. Tartu koorid Tartu kõige vanemad kas või vahepealse pausiga praeguseni tegutsevad koorid on asutatud XIX sajandil: Tartu Maarja kirikukoor Viimase kümne aasta jooksul on loodud vähemalt 20 uut ja siiani tegutsevat kollektiivi.

Aastatel — tegutses Tartus vähemalt koori: 71 koolikoori sh neidudekoorid ja 66 täiskasvanute koori. Paljud kollektiivid on seotud mõne asutusega koolid, ettevõtted, seltsid, korporatsioonid jm või on nende lauljad oma eriala esindajad nt haridustöötajate naiskoor, metsatöötajate meeskoor, looduskaitse ringi segakoor.

Millist tähendust pakub koorimuusikaga tegelemine eri taustaga lauljatele, dirigentidele, kuulajatele ja arendajatele ning mida selle teadmisega peale hakata? Fotol teeb proovi kammerkoor Kolm Lindu. Indrek Kalamees Tartu ainus elukutselistest lauljatest koosnev koor on Vanemuise ooperikoor, kes vahel annab teatri orkestriga kontserte ka teatrimajast väljaspool. Projektipõhiselt tegutseb näiteks naistekliiniku segakoor, kes koguneb igal aastal kümme nädalat enne jõulupidu, harjutab kord nädalas dirigendi juhendamisel mitmehäälseid laule ning jääb pärast jõulukontserti taas uue aasta oktoobrit ootama.

Tartu rahvaülikooli kooridega saab liituda nagu iga teise sealse kursusega: veebisaidil on toimumisaeg, semestritasu ja koolitaja nimi ning huviline saabki enese registreerida. Merilaasi luulekoguga "Maantee tuuled" omaette istus ja noodipaberile mingeid "salamärke" kriipseldas. Valvuritele tundus toiming kahtlane ja selgitamisega oli hulk vaeva aga laulust asja ei saanudki. Labidameheks Ernesaksa kauaks ei jäetud, edutati "kulturnikuks".

Koor ajutise liikme jaoks

Endassetõmbunud Ernesaks värvati "kraavihallide meeskoori" juhatama. Esimene laul oli köögitöölise Hugo Lepnurme seatud "Pulmalust", kirja pandud köögist leitud lahtilõigatud paberkotile.

Kollektiivijuhtide palgameede, korduma kippuvad küsimused

Lepnurm leidis hiljem ka "klaveri", tõsi küll, ilma keelteta, aga paari oktaavi ulatuses traati kombineeriti instrumendile ise juurde. Esimene nn avalik raadioõhtu on Ernesaksa mälestusis elu edukaim esinemine — Koor ajutise liikme jaoks täis muldonnis, saatejaama helisignaaliga "Kaugel, kaugel, kus on minu kodu" kitarril ja mehiste ühislauludega "Kungla rahvas", "Süda tuksub", "Hakkame, mehed, minema".

Iga laulja võtab osa kõigist üritustest, milles kollektiiv osaleb. Grupist lahkuda võib eespoolmainitud isikute loal. SÜM-i liikumisel rongkäigus on rivistatud kolonnis viibimine kohustuslik kõigile kooriliikmetele. Ebakainet koorilauljat proovidesse ja kontsertlavale ei lubata. Koori töö tõhustamise ja distsipliini tugevdamise eesmärgil on koori juhatusel õigus SÜM-i liikmetele: avaldada koori ees kiitust ja tänu, Avaldada järgmisi karistusi: koori märgi ja mütsi kandmisõiguse ajutine äravõtmine, ajutine esinemiskeeld, koorist väljaheitmine.

Kohaldada teisi mõjutus ja premeerimisviise, mis ei ole vastuolus SÜM-i põhikirja, kodukorra ja kehtiva seadusandlusega. Iga kooriliige on täielikult materiaalselt vastutav temale usaldatud koori esinemisriietuse, nootide ja muu koori vara eest.

Koorist lahkumisel tagastab kogu tema kasutuses olnud vara. Juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm juhatuse liiget, nende seas esimees või koorivanem. Koorivanem ja peadirigent valitakse personaalselt koori üldkoosoleku poolt. Töölõigud jaotab juhatus omavahel. Vajaduse korral võib koori juhatus mitmesuguste organisatoorsete küsimuste lahendamiseks moodustada komisjone ja toimkondi.

Koori tegevuse, tema arengu ja tähtsamate sündmuste jäädvustamiseks kuuluvad koori juhatuse poolt pidamisele ja koori arhiivis säilitamisele järgmised ühikud: koori üldkoosolekute protokollid, juhatuse koosolekute protokollid, tööpäevikud, kroonikaraamat koos fotokroonikaga, külalisraamat, kõik koori puudutavad trükised.

SAAREMAA MEESKOORI SÜM SISEKORRA EESKIRI (KODUKORD)

Nende ühikute täitmise ja korrashoiu eest vastutab kroonik. Näiteks kui töötajal on rohkem tööd, saab tööajakavasse märkida rohkem töötunde, kui kooril on n-ö vaiksem aeg ehk kontserte ja proove ei ole vaja nii palju teha, saab tööajakavasse märkida vähem töötunde.

Siiski tuleb arvestada sellega, et arvestusperioodi lõpuks oleks töötajale kokkulepitud tööajanorm tagatud. Miks peab proovide aeg olema lepingus kirjas, see võib ju muutuda? Meetmest saavad toetust kollektiivid, kellel on juhiga tööleping. Proovide aeg on vajalik, kuna konkreetselt nende läbiviimise eest makstakse toetust ning menetlejal peab olema võimalus kontrollida proovi läbiviimist ja kollektiivijuhi töökoormust.

Koolikollektiivi puhul, kellel näiteks koorilaul on tunniplaanis ja selle aeg võib igal aastal muutuda, võib lepingu lisana esitada tunniplaani. Sel juhul pole vaja prooviaegu lepingusse panna, muidu võib juhtuda, et lepingut tuleb igal poolaastal muutma hakata. Meetme vahendites sisalduvad ka halduskulud. Saan aru, et toetuste jaoks on sel aastal mõeldud 2. Ning mis saab vastupidisel juhul, kui raha jääb üle?

Määruses on hindamiskriteeriumid kirjas. Kui koguvajadus ületab kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate toetust võrdselt teatud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab kinnitatud eelarvega võrdseks. Ülejäägi korral kuulutatakse välja uus taotlusvoor. Rahalised mahud on tehtud prognoosiarvestuse ja piisava mahuga. Mis saab, siis kui taotletakse alla 2,7milj määra? Järgmine rahastusvoo korral vähendatakse summasid?

Varasemalt on juttu olnud, et töölepingu koostamise kohta tehakse ka abistav Koor ajutise liikme jaoks. Kas see on endiselt plaanis? Koostöös juristidega näidismaterjal tuleb.

Kas tööleping võib olla allkirjastatud manuaalselt? Ehk siis ei ole digiallkirjastud. Tänapäeval kehtivad mõlemad võimalused. Kui on seltsimajadel ja koolidel üleval ringide ja tundide ajad kodulehel, kas siis võib panna lepingusse, et proovid antakse vastavalt tunniplaanile?

Proovide ajad tuleb kas panna töölepingusse, või kui prooviajad sageli muutuvad, lisada tunniplaanid taotluse juurde lepingu lisana.

Toetusmeede aitab hoida traditsiooni elujõulisena ning motiveerib noori juhendajaid osalema pidude liikumises. Palgatoetuse meetmega hakkab tegelema Eesti Rahvakultuuri Keskus. Selle püsimiseks on vaja, et meie kollektiivide juhendajad saaksid oma suure töö ja vaeva eest ka väärilist palka ja kindluse sotsiaalsete garantiide osas. Siiani on olnud see justkui iseenesest mõistetav, et juhendajad valmistavad rahvatantsijaid, koore ja orkestreid ette tihti oma põhitöö kõrvalt, sümboolse tasu eest, hobi korras ja missioonitundest.

Palun korrake veel üle, kui rahvatantsujuhil on mitu tööandjat: kas siis teevad kõik tööandjad taotluse eraldi või saab seda teha ühe omavalitsusüksuse piirkonnas näiteks ühe taotlusena?

Kõik tööandjad teevad eraldi taotluse. Miks eelistada kollektiivijuhtide puhul töölepingut teistele lepinguvormidele?

Euroopa Eestlaste Koor annab oma sünnipäevakontserdi Varbusel

Kas ja miks vastab see juhi töö iseloomule rohkem kui käsundusleping? Töö tegemiseks kasutatakse peamiselt kolme lepingu tüüpi — tööleping, töövõtuleping või käsundusleping. Nii töövõtu- kui käsunduslepingu puhul tuleb tähele panna, et neid lepinguid reguleerib võlaõigusseadus ning sõlmitakse siis, kus isik osutab teenust vastavalt oma teadmistele ja pädevusele ehk teda võib võrrelda ettevõtjaga.

Eelkõige eristab töölepingut käsundus- ja töövõtulepingust töötaja ja tööandja sõltuvussuhte suurem määr. Koorijuhi tööd saab reguleerida nii töölepingu kui käsunduslepinguga, kuid hinnata tuleb, mil määral on tööd tegev isik oma tegevustes iseseisev. Nimelt on isik töölepingulises suhtes oma töö planeerimisel ja tegemisel vähem iseseisev, tema töötegemise protsessi kontrollitakse, tööd tehakse perioodilise tasu eest ning töövahendid ja töötamise koha tagab tööandja.

Kui koorijuhi töö vastab eelnimetatud tingimustele, siis on tegemis töölepingulise suhtega. Töölepingu alusel töötades on võrreldes võlaõiguslike lepingute alusel teenuse osutamisel rohkem sotsiaalseid garantiisid, nt õigus töötasu alammäärale, ületunnitöötasule, öötöö tasule, erinevatele puhkustele jne. See on võimalus küsida toetust, aga mitte käsk. Piiranguks võivad olla eelarvevõimalused. Samuti võib takistusteks olla KOVide aegunud rahastuse korrad ja eeskirjad, mida tuleks muutma hakata vastavalt uutele tekkinud võimalustele.

Koor ajutise liikme jaoks

Seoses ettevalmistava töö ja kontakttundidega — kas põhimõtteliselt on siis OK, kui mul on töölepingus kirjas 3 kontakttundi nädalas ja töötasu summa jagatud 12 tunniga kuus on 20 eur? Mingit täiendavat juttu lepingus ettevalmistava töö jms osas ei ole siis vaja? Hetkel ei näe selles probleemi. Koorikollektiivid töötavad enamasti sarnaselt koolide õppeaastale sügisest kevadeni.

Taotlust saab esitada vastavalt kalendriaastale kord aastas.

Mis juhtub, kui kollektiivi dirigent muutub koori hooaja algusega, st nt septembris? Kas toetusest saab palka maksta ka uuele dirigendile või peab siis poole aasta pealt uue taotluse tegema? Meetme seletuskirjas on see kirjas. Juhendajaga on sõlmitud tööleping vähemalt taotletava toetuse perioodiks kalendriaastaks. Tööleping võib olla sõlmitud lühemaks perioodiks, kui see on sõlmitud ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Kui dirigent vahetub, tuleb sellest toetuse andjana teada anda ning saata uue dirigendi lepingu väljavõte.

Kas peale toetusperioodi tuleb esitada ka aruandlus? Töölepinguga hetkel kõik kollektiivid ei tööta ja ei ole sellest tulenevate eeskirjadega kursis. Kas tuleks kõne alla teha selle sisulisi koolitusi kollektiividele ja juhendajatele?

Kogu vajalik info on üleval portaalis tooelu. Küsimuste ja konsultatsioonivajaduste osas võib pöörduda otse Tööinspektsiooni poole www. Kuidas mõjutab kutsetunnistuse tase kontakttunni hinda?

Gustav Ernesaks

Koorijuhtide liit on välja töötanud soovituslikud tunnitasud vastavalt juhi kutsekategooriale. Kutsetunnistuse taset mõjutavad need sel juhul, kui tööandja nende soovitustega arvestab. Soovituslikud tasud on üleval lehel www. Ehk siis tööandja maksab töötajale töötasu, mis peab olema vähemalt miinimum või rohkem ning saab selle eest poole palgafondist toetusena, kui töötaja tingimustele vastab?

Kas juhendaja töötund on 45 minutit nagu koolis või on see 60 minutit? Kontakttund on 45 minutit. Kui tööd on anda üksnes paar tundi nädalas ja suvel tööd pole, milline leping on sellises olukorras õigem sõlmida?

Kui tööleping on osalise tööajaga, kuidas tuleb tasuda sotsiaalmaks? Kas teises kohas töötamine mõjutab sotsiaalmaksu suurust?